EN TR

روانه های آتشفشانی

این روانه‌ها که در سطح ایران بسیار نایاب و کم نظیر است، براثر انجماد سریع حرکت گدازه‌های آتشفشان آرارات بوجود آمده است. مواد مذابی که از آتشفشان آرارات روان شده‌اند در اثر تاثیر هوای سرد بر آن به سرعت منجمد شده و روانه‌های زیبایی را شکل داده است. در مناطق مختلف بورالان منطقه آزاد ماکو این روانه‌ها را می ‌توان دید.