EN TR

واگذاری حجمی انجام امور خدماتی اعم از تنظیف، پشتیبانی ، اداری، اپراتوری و سایر امور مشابه

  • نوع: مناقصه
  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ماکو
  • نوع معامله: تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای امور خدماتی، سازمان منطقه آزاد ماکو
  • تاریخ بازگشایی پاکات: 1397/09/07
  • تاریخ انقضا:
  • تاریخ ارسال مدارک : 1397/09/06
  • روزنامه های درج آگهی: آوای آزاد
  • وضعیت : در حال بررسی

توضیحات

آگهی مناقصه واگذاری حجمی انجام امور خدماتی اعم از تنظیف، پشتیبانی ، اداری، اپراتوری و سایر امور مشابه
در اجرای تبصره 4 ماده واحده تصویب نامه بودجه جاری سال 1397 سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی کل کشور با رعایت مفاد مواد 23 و 24 آئین نامه مالی و معاملاتی مناطق آزاد، بمنظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای امور خدماتی، سازمان منطقه آزاد ماکو در نظر دارد کلیه امور خدماتی مربوط به نگهداری فضای سبز، تاسیسات، تنظیف، نگهبانی و سایر امورات مشابه از طریق انتشار فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتهای دارای مجوز و صلاحیت دار بصورت حجمی واگذار نماید.
کلیات و شرایط مناقصه:
1- شرکتهای متقاضی شرکت در مناقصه باید دارای مجوز فعالیت در بخش خدمات از معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان بوده و شرکت را در منطقه آزاد ماکو به ثبت رسانده باشند. به پیشنهادات شرکتهایی که فاقد ثبت شرکت در منطقه آزاد باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد اسنادمالی مناقصه یا فاقد امضاء و پیشنهاداتی که خارج از مهلت قانونی مناقصه واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- پیشنهادی که در مرتبه دوم قرار دارد در صورتی می تواند مورد ابلاغ قرار گیرد که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مرتبه اول کمتر از مبلغ تضمین باشد. در غیر اینصورت رجوع به وی ممنوع است و سپرده او آزاد خواهد شد.
4- مهلت شرکت در این آگهی از تاریخ 97/08/19 به مدت 7 روز کاری تا تاریخ 26/08/97 می باشد.
5- متقاضیان جهت خرید اسناد مناقصه می بایست مبلغ 2/000/000 ریال به حساب شماره 5419926396 نزد بانک ملت واریز و فیش مربوطه را پس از تائید امور مالی جهت دریافت اسناد به کارگزینی سازمان واقع در بازرگان ساختمان شماره 2 طبقه دوم تحویل نمایند.
6- کلیه متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه در طول مدت اعلام شده، همه روزه در ساعات اداری به کارگزینی سازمان مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نمایند.
7- شرکتهای دارای مجوز می بایست فرم آنالیز قیمت پیشنهادی را به تفکیک تمامی امور حجمی مندرج درفرم تکمیل و به انضمام سایر مدارک اعلام شده در این آگهی ارائه نمایند.
8- مدت زمان واگذاری یا مدت قرارداد حجمی از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت یکسال شمسی خواهد بود. در صورت افزایش دستمزد ابلاغی از شورایعالی کار برای سال آینده در زمان اعلام آن حسب مورد در قرارداد منعقده منظور خواهد شد.
9- شرکت کنندگان در مناقصه باید اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را در پاکت های جداگانه در بسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار داده و به شرح ذیل به سازمان ارائه نمایند.
الف ) پاکت تضمین ( پاکت (الف) ) شامل ضمانتنامه شرکت در مناقصه.
ب ) پاکت فنی بازرگانی ( پاکت (ب) ) شامل اسناد فنی، قراردادی و حقوقی.
ج ) پاکت قیمت ( پاکت (ج) ) شامل پیشنهاد قیمت.
- همه پاکتها در داخل یک پاکت دربسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.
الف : مدارک و اسنادی که باید در پاکت ( الف ) قرار داده شود عبارتند از :
پیشنهاد دهنده موظف است مبلغ4/000/000/000 ریال بعنوان سپرده به حساب بانکی شماره 0213011850001 به نام سازمان منطقه آزاد ماکو نزد بانک صادرات واریز و یا معادل آنرا بصورت تضمینی تهیه و حسب مورد، رسید واریز وجه یا ضمانتنامه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد خود، به سازمان تسلیم نماید. مدت اعتبار تضمین ها می بایست حداقل سه ماه بوده و تا تاریخ افتتاح پیشنهاد قیمت معتبر بوده و برای مدت سه ماه قابل تمدید باشد.
سپرده برندگان اول و دوم مناقصه با رعایت ماده 48آئین نامه مالی و معاملاتی مناطق آزاد نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاد دهنگان بلافاصله آزاد خواهد شد.
ب : مدارک و اسنادی که باید در پاکت ( ب ) قرار داده شوند:
- فیش پرداختی مبلغ شرکت در فراخوان ( دو میلیون ریال )
- اسناد و اوراق فراخوان حاضر و ضمائم آن ( به استثناء پیشنهادات مالی) که به امضاء صاحبان امضا و مهر شرکت رسیده باشد.
- تصویر سوابق، تجربیات و رضایت نامه و حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی.
- کپی اساسنامه و آخرین تغییرات در مورد دارندگان حق امضاء مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور با مدت فعالیت هیئت مدیره شرکت .
- کپی شناسنامه و کارت ملی از تمامی صفحات صاحب امضاء
- کپی مجوز فعالیت از معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان و دیگر مراجع ذی صلاح.
ج : مدارک و اسنادی که باید در پاکت ( ج ) قرار داده شوند:
- فرم آنالیز بهای پیشنهادی که باید طبق فرم ارائه شده تکمیل شده باشد.
- به پیشنهادهای سود مدیریت پروژه که بیشتر از 2 درصد باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر شرایط مناقصه:
- به پیشنهادات فاقد سپرده یا سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- رعایت بخشنامه شورایعالی کار در خصوص دستمزد کارگران حین تکمیل فرم آنالیز بهای پیشنهادی الزامی بوده و به پیشنهاداتی که به تشخیص کمیته ارزیابی در آن مفاد بخشنامه مذکور لحاظ نشده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه می بایست اسناد، مدارک و فرمهای شرکت در مناقصه را در پاکتهای لاک و مهر شده بطور محرمانه به دبیرخانه سازمان به آدرس کیلومتر 2 جاده بازرگان – ماکو ساختمان شماره 1 واحد دبیرخانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند.
- مهلت تحویل پاکات پیشنهادی از روز یکشنبه مورخ 97/08/27 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/09/06به مدت 10 روز متوالی می باشد.
- جلسه بازگشایی پاکت پیشنهادات پس از انقضای مهلت مناقصه در روز چهارشنبه مورخ 97/09/07 راس ساعت 14 در دفتر معاونت توسعه مدیریت سازمان واقع در ساختمان شماره 2 شهر بازرگان برگزار خواهد شد.
- حضور کلیه شرکت کنندگان مناقصه در جلسه گشایش پاکت پیشنهادات بلا مانع است.
- بدیهی است سازمان پس از ارزیابی توانمندی شرکت کنندگان و شرایط پیشنهادی آنان، در انتخاب یا رد پیشنهاد دهندگان قیمت مجاز بوه و نهایتأ تصمیم قطعی برای واگذاری موضوع قرارداد با لحاظ صرفه و صلاح سازمان اتخاذ خواهد شد.
- برنده مناقصه حداکثر ظرف مدت 4 روز پس از اعلام نتیجه مناقصه، باید جهت عقد قرارداد در محل سازمان حاضر گردد در غیر اینصورت مبلغ تضمین به نفع سازمان ضبط خواهد شد و مناقصه گر حق هیچگونه اعتراض را ندارد.
- پس از تعیین نفرات اول و دوم مناقصه و عقد قرارداد با پیمانکار مربوطه، تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی بلافاصله مسترد میگردد.
- کلیه کسورات قانونی بر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد کشور و ضوابط حاکم خواهد بود.
- در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله در محل پیش بینی شده در اسناد مناقصه نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مناقصه، معامله انجام می شود و سپرده او نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد یا انجام معامله در مهلت مقرر امتناع ورزد، ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد.
- پرداخت کلیه هزینه های چاپ آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
- برنده مناقصه حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی سازمان به دیگری ندارد.