توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه (خیار درختی)

مشخصات کلی طرح

اين طرح فعالیت كشاورزي به شيوه‌اي جديد به شمار مي‌رود. با توجه به محدودیت آب و هوایی و محدوديت اراضي زراعي در منطقه براي توسعه كشاورزي منطقه بهره‌وري از زمين اهمیت ویژه ای می یابد. يكي از راهكارهاي اساسي در اين زمينه توليد محصولات گلخانه‌اي است. در شيوه گلخانه‌اي توليد محصول و بهره‌برداري در تمام مدت سال انجام مي‌پذيرد و در مورد بعضی محصولات امکان انجام سالانه چند کشت وجود دارد. اين طرح قابليت اجرا شدن در چندين پروژه همجوار را داراست و مي‌تواند در كنار ساير محصولات گلخانه‌اي به ايجاد مزارع متعدد گلخانه‌اي در منطقه منجر شود. سرمایه‌گذاری کم، نیاز کمتر به نیروی متخصص و بازار مطمئن از ویژگی‌های مثبت این طرح است.
ظرفیت سالانه این طرح 250 تن در نظر گرفته شده است.

نوع طرح

طرح شامل ایجاد یک واحد اقتصادی جدید می‌باشد.

محور طرح

بر اساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی ISIC (ویرایش چهارم، 2008) و با توجه به ماهیت طرح، این طرح در بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، قسمت تولید گیاهان و حیوانات، شکار و فعالیت‌های خدماتی وابسته، در گروه فعالیت کاشت محصولات سالانه و در طبقه فعالیت کاشت سبزی‌ها و صیفی‌جات، ریشه‌ها و غده‌ها (با کد 0113) طبقه‌بندی می‌شود.

مساحت زمین و سطوح زیربنایی طرح

گلخانه

(مترمربع)

ساختمان‌های جانبی

(مترمربع)

سایر (ذخیره، محوطه‌سازی و پارکینگ)

(مترمربع)

کل زمین مورد نیاز

(مترمربع)

3000

110

1190

4300

 

بازارهای اصلی هدف

بازارهای اصلی هدف طرح ملی و بین‌المللی (در درجه اول کشورهای منطقه) است.

حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه ثابت

ریالی (میلیون ریال)

6,812

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

6,812

سرمایه در گردش

ریالی (میلیون ریال)

172

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

172

کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز

ریالی (میلیون ریال)

6,985

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

6,985

 

شاخصهای مالی اقتصادی

نرخ بازده داخلی

(IRR)

دوره بازگشت سرمایه

نقطه سر به سر

ارزش حال خالص (NPV)*

(میلیون ریال)

5/17 درصد

53/5 سال

% 93/29 ظرفیت

498

* نرخ تنزیل 16% گرفته شده است.

** محاسبات با ارقام ثابت (بدون تورم) انجام شده‌اند.

 

توجه: چنانکه از شاخص‌ها مشخص است این طرح نرخ بازده داخلی پایینی دارد (5/1 درصد بیشتر از نرخ تنزیل) و ارزش حال خالص طرح نیز اندک است. در گفتگو با افراد صاحب تجربه در این زمینه عنوان شد که این طرح در شرایطی صرفه اقتصادی دارد که بتوان وام با شرایط مناسب برای آن دریافت کرد (که هزینه پایین سرمایه و اثرات تورمی موجب ایجاد صرفه اقتصادی شود).

میزان اشتغالزایی طرح

تعداد شاغلان مستقیم طرح پس از بهره‌برداری 6 نفر برآورد می‌گردد.

زمانبندی اجرایی طرح

زمان اجرای طرح 1 سال از شروع کار و دوران بهره‌برداری 15 سال از پایان دوره ساخت برآورد گردیده است.

نوع و روش سرمایه‌گذاری پیشنهادی برای طرح

روش سرمایه‌گذاری مستقیم در این طرح پیشنهاد می‌شود.