تولید کارتن چندلا و مقوای بسته‌بندی

مشخصات کلی طرح

با گسترش صنعت در منطقه آزاد ماکو نیاز به صنایعی که به تکمیل زنجیره ارزش بپردازند و نیازهای صنایع منطقه را برآورده سازند اهمیت بیشتری می‌یابد. از جمله این صنایع تولید کارتن جهت بسته‌بندی است. این طرح می‌تواند نیازهای صنایع منطقه و پسکرانه را برطرف سازد.
این کارتن‌ها در بسته‌بندی انواع مواد غذایی، دارویی، پزشکی و سایر صنایع کاربرد دارد.
ظرفیت سالانه طرح حاضر 11 هزار تن است.

نوع طرح

طرح شامل ایجاد یک واحد اقتصادی جدید می‌باشد.

محور طرح

بر اساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی ISIC (ویرایش چهارم، 2008) و با توجه به ماهیت طرح، این طرح در بخش تولید صنعتی (ساخت)، قسمت تولید کاغذ و فرآورده‌های کاغذی و در طبقه فعالیت تولید خمیرکاغذ، کاغذ و مقوا (با کد 1701) طبقه‌بندی می‌شود.

مساحت زمین و سطوح زیربنایی طرح

سوله (سالن تولید و انبار)

(مترمربع)

ساختمان‌های جانبی

(مترمربع)

سایر (ذخیره، محوطه‌سازی و پارکینگ)

(مترمربع)

کل زمین مورد نیاز

(مترمربع)

1350

400

3250

5000

 

بازارهای اصلی هدف

بازارهای اصلی هدف طرح استان و استان‌های همجوار است.

حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه‌گذاری مورد نیاز مطابق جدول زیر است:

 

جدول  حجم سرمایه‌گذاری

سرمایه ثابت

ریالی (میلیون ریال)

22,756

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

22,756

سرمایه در گردش

ریالی (میلیون ریال)

12,620

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

12,620

کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز

ریالی (میلیون ریال)

35,376

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

35,376

 

شاخصهای مالی اقتصادی

 

نرخ بازده داخلی

(IRR)

دوره بازگشت سرمایه

نقطه سر به سر

ارزش حال خالص (NPV)*

(میلیون ریال)

4/31 درصد

63/3 سال

% 1/16 ظرفیت

31,317

* نرخ تنزیل 16% گرفته شده است.

** محاسبات با ارقام ثابت (بدون تورم) انجام شده‌اند.

 

 

میزان اشتغالزایی طرح

تعداد شاغلان مستقیم طرح پس از بهره‌برداری 23 نفر پیش‌بینی می‌گردد.

زمانبندی اجرایی طرح

زمان اجرای طرح 5/2 سال از شروع کار و دوران بهره‌برداری 15 سال از پایان دوره ساخت برآورد گردیده است.

نوع و روش سرمایه‌گذاری پیشنهادی برای طرح

روش سرمایه‌گذاری مستقیم در این طرح پیشنهاد می‌شود.