پودرهاي ميکرونيزه (معدني و صنعتي)

مشخصات کلی طرح

پودرهای میکرونیزه معدنی دارای کاربرد در صنایع مختلف هستند. این واحد ضمن فرآوری سنگ و کلوخه‌های کانی موجود در منطقه (مهمترین آن‌ها سنگ آهک یا کربنات کلسیم) نیازهای سایر صنایع را برآورده می‌سازد.
در این طرح با استفاده از انواع سنگ و کلوخه‌های کانی‌های غیرفلزی نظیر کربنات کلسیم، انواع پودرهای میکرونیزه معدنی تولید می‌شود که در صنایع مختلف کاربرد دارند.
ظرفیت سالانه طرح حاضر 12 هزار تن است.

نوع طرح

طرح شامل ایجاد یک واحد اقتصادی جدید می‌باشد.

محور طرح

بر اساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی ISIC (ویرایش چهارم، 2008) و با توجه به ماهیت طرح، این طرح در بخش تولید صنعتی (ساخت)، قسمت توليد ساير فراورده‌هاي معدني غيرفلزي و در گروه فعالیت توليد فراورده‌هاي معدني غيرفلزي طبقه‌بندي نشده در جاي ديگر و طبقه فعالیت توليد ساير فراورده‌هاي معدني غيرفلزي طبقه‌بندي نشده در جاي دیگر (با کد 2399) طبقه‌بندی می‌شود.

مساحت زمین و سطوح زیربنایی طرح

مساحت زمین اختصاص یافته به این پروژه 3300 مترمربع است که شامل موارد زیر می‌باشد؛

 

سوله (سالن تولید و انبار)

(مترمربع)

ساختمان‌های جانبی

(مترمربع)

سایر (ذخیره، محوطه‌سازی و پارکینگ)

(مترمربع)

کل زمین مورد نیاز

(مترمربع)

1000

300

2000

3300

 

بازارهای اصلی هدف

بازارهای اصلی هدف طرح استان و استان‌های همجوار و مناطق همجوار در کشورهای همسایه است.

حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه‌گذاری مورد نیاز مطابق جدول زیر است:

 

جدول  حجم سرمایه‌گذاری

سرمایه ثابت

ریالی (میلیون ریال)

14,257

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

14,257

سرمایه در گردش

ریالی (میلیون ریال)

979

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

979

کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز

ریالی (میلیون ریال)

15,236

ارزی (دلار)

0

جمع (میلیون ریال)

15,236

 

 

شاخصهای مالی اقتصادی

جدول  شاخص‌های مالی اقتصادی طرح

نرخ بازده داخلی

(IRR)

دوره بازگشت سرمایه

نقطه سر به سر

ارزش حال خالص (NPV)*

(میلیون ریال)

4/22 درصد

73/4 سال

% 9/25 ظرفیت

5,279

* نرخ تنزیل 16% گرفته شده است.

** محاسبات با ارقام ثابت (بدون تورم) انجام شده‌اند.

 

 

میزان اشتغالزایی طرح

تعداد شاغلان مستقیم طرح پس از بهره‌برداری 11 نفر پیش‌بینی می‌گردد.

زمانبندی اجرایی طرح

زمان اجرای طرح 5/1 سال از شروع کار و دوران بهره‌برداری 15 سال از پایان دوره ساخت برآورد گردیده است.

نوع و روش سرمایه‌گذاری پیشنهادی برای طرح

روش سرمایه‌گذاری مستقیم در این طرح پیشنهاد می‌شود.