تولید انواع هود با فناوری نانو

مشخصات کلی طرح

هودهای آشپزخانه دارای مصرف گسترده هستند چنانکه در نوسازی واحدهای قدیمی و در ساخت تمام آپارتمان‌های جدید از این محصولات استفاده می‌شود. طرح‌های مختلف هود و برندهای مختلف نیز در بازار ایران حضور دارند. صنعت هود نیز در ایران نقاط قوت زیادی دارد چنانکه در کنار محصولات خارجی بخش عمده بازار هود مصرفی در اختیار صنایع داخلی است. بنابراین این واحد در منطقه می‌تواند دارای قلمرو بازار استانی و منطقه‌ای و حتی ملی شود.
دسترسی این واحد به مواد اولیه نیز مناسب است.
ظرفیت سالانه طرح حاضر تولید 60 هزار عدد انواع هود است.

نوع طرح

طرح شامل ایجاد یک واحد اقتصادی جدید می‌باشد.

محور طرح

بر اساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی ISIC (ویرایش چهارم، 2008) و با توجه به ماهیت طرح، این طرح در بخش تولید صنعتی (ساخت)، قسمت توليد تجهيزات برقي و در گروه فعالیت توليد وسايل برقي خانگي (با کد 275) طبقه‌بندی می‌شود.

مساحت زمین و سطوح زیربنایی طرح

مساحت زمین اختصاص یافته به این پروژه 4000 مترمربع است که شامل موارد زیر می‌باشد؛

 

سوله (سالن تولید و انبار)

(مترمربع)

ساختمان‌های جانبی

(مترمربع)

سایر (ذخیره، محوطه‌سازی و پارکینگ)

(مترمربع)

کل زمین مورد نیاز

(مترمربع)

1800

250

1950

4000

 

بازارهای اصلی هدف

بازارهای اصلی هدف طرح ملی و بین‌المللی (در درجه اول کشورهای منطقه) است.

حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه‌گذاری مورد نیاز مطابق جدول زیر است:

 

جدول  حجم سرمایه‌گذاری

سرمایه ثابت

ریالی (میلیون ریال)

24,141

ارزی

0

جمع (میلیون ریال)

24,141

سرمایه در گردش

ریالی (میلیون ریال)

11,889

ارزی

0

جمع (میلیون ریال)

11,889

کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز

ریالی (میلیون ریال)

36,030

ارزی

0

جمع (میلیون ریال)

36,030

 

شاخصهای مالی اقتصادی

جدول  شاخص‌های مالی اقتصادی طرح

نرخ بازده داخلی

(IRR)

دوره بازگشت سرمایه

نقطه سر به سر

ارزش حال خالص (NPV)*

(میلیون ریال)

7/35 درصد

29/3 سال

% 48/14 ظرفیت

41,634

* نرخ تنزیل 16% گرفته شده است.

** محاسبات با ارقام ثابت (بدون تورم) انجام شده‌اند.

 

میزان اشتغالزایی طرح

تعداد شاغلان مستقیم طرح پس از بهره‌برداری 24 نفر پیش‌بینی می‌گردد.

زمانبندی اجرایی طرح

زمان اجرای طرح 2 سال از شروع کار و دوران بهره‌برداری 15 سال از پایان دوره ساخت برآورد گردیده است.

نوع و روش سرمایه‌گذاری پیشنهادی برای طرح

روش سرمایه‌گذاری مستقیم در این طرح پیشنهاد می‌شود.