تولید انرژی از پسماندهای آلی

مشخصات کلی طرح

این طرح به تولید انرژی از زباله‌های شهری آلی می‌پردازد. در این طرح کارخانه تولید بیوگاز و همچنین سیستم CHP پیش‌بینی شده است که می‌تواند با پردازش روزانه 20 تن زباله شهری 400 کیلووات توان الکتریکی، 410 کیلووات توان حرارتی و روزانه 12 تن کود جامد تولید کند.
انرژی‌های تجدیدپذیر به نسبت واحدهای تولید برق با سوخت فسیلی اگرچه نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارند، اما هزینه‌های بهره‌برداری آن‌ها کمتر است. در این طرح با تفکیک زباله‌های آلی شهری، این زباله‌ها که دارای ارزش حرارتی هستند، در فرایند تولید انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرند. تولید انرژی از پسماندهای آلی هم به جلوگیری از آلودگی محیط زیست کمک می‌کند و هم اینکه با گران شدن سوخت‌های فسیلی با صرفه اقتصادی بیشتری مواجه می‌شود. در ایران تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از حمایت‌های دولتی نیز برخوردار است، چنانکه وزارت نیرو برق تولیدی این واحدها را طی قراردادی 5 ساله بصورت تضمینی و با قیمت بیشتر خریداری می‌نماید.

نوع طرح

طرح شامل ایجاد یک واحد اقتصادی جدید می‌باشد.

محور طرح

بر اساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی ISIC (ویرایش چهارم، 2008) و با توجه به ماهیت طرح، این طرح در بخش تأمين برق، گاز، بخار و تهويه هوا، قسمت تأمين برق، گاز، بخار و تهويه هوا و در گروه فعالیت توليد گاز؛ توزيع سوخت‌هاي گازي از طريق شاه‌لوله (با کد 352) طبقه‌بندی می‌شود.

مساحت زمین و سطوح زیربنایی طرح

مساحت زمین اختصاص یافته به این پروژه 2500 مترمربع است که شامل موارد زیر می‌باشد؛

 

احداث نیروگاه و تأسیسات

(مترمربع)

سایر (ذخیره، محوطه‌سازی و پارکینگ)

(مترمربع)

کل زمین مورد نیاز

(مترمربع)

2100

400

2500

 

بازارهای اصلی هدف

بازارهای اصلی هدف شبکه توانیر در منطقه ویژه اقتصادی ماکو است.

حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه‌گذاری مورد نیاز مطابق جدول زیر است:

جدول  حجم سرمایه‌گذاری

سرمایه ثابت

ریالی (میلیون ریال)

5,172

ارزی (یورو)

1,580,000

جمع (میلیون ریال)

71,532

سرمایه در گردش

ریالی (میلیون ریال)

479

ارزی (یورو)

0

جمع (میلیون ریال)

479

کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز

ریالی (میلیون ریال)

5,651

ارزی (یورو)

1,580,000

جمع (میلیون ریال)

72,011

* نرخ یورو 42000 ریال در نظر گرفته شده است.

ر

شاخصهای مالی اقتصادی

جدول  شاخص‌های مالی اقتصادی طرح

نرخ بازده داخلی

(IRR)

دوره بازگشت سرمایه

نقطه سر به سر

ارزش حال خالص (NPV)*

(میلیون ریال)

3/18 درصد

12/5 سال

% 6/7 ظرفیت

6,947

* نرخ تنزیل 16% گرفته شده است.

** محاسبات با ارقام ثابت (بدون تورم) انجام شده‌اند.

 

میزان اشتغالزایی طرح

تعداد شاغلان مستقیم طرح پس از بهره‌برداری 3 نفر پیش‌بینی می‌گردد.

زمانبندی اجرایی طرح

زمان اجرای طرح 5/1 سال از شروع کار و دوران بهره‌برداری 15 سال از پایان دوره ساخت برآورد گردیده است.

نوع و روش سرمایه‌گذاری پیشنهادی برای طرح

روش سرمایه‌گذاری مستقیم در این طرح پیشنهاد می‌شود.