شرکت توسعه و عمران اراضیتوضیحات پروژه

زمینه فعالیت: اجراي طرحهاي کشاورزي
 حجم سرمایه گذاری: 1000 ميليارد ريال
در زميني از اراضي ملي به مساحت 2090 هکتار
 اشتغال: 500 نفر
 پیشرفت فیزیکی طرح: 38 %