کارخانه سیمان مهر ماکوتوضیحات پروژه

فاز اول کارخانه با سرمايه گذاری انجام شده به ميزان 1020 ميليارد ريال و با اشتغالزايی 400 نفر در شرف
اتمام می باشد.