کارخانه توليد ترانسفور ماتورتوضیحات پروژه

آغاز عمليات اجرايی کارخانه بزرگ توليد ترانسفورماتور با حجم سرمايه گذاری 844 ميليارد ريال و 13 ميليون دار
بصورت ارزی (ماشين آات خارجی)- با اشتغال بيش از 400 نفر