فرآیند واگذاری زمین و صدورجواز تاسیس در شهرک های صنعتی شرکت شهرک های صنعتی


جدول امتیازدهی مالی و فنی:

توانمندی مالی:

 

جدول شماره 1 : عملیات مالی یک سال اخیر

شرح

معدل گردش حساب یک ساله

موجودی حساب

معدل مانده حساب یک ساله

امتیاز

مبلغ معادل 10 % از کل سرمایه گذاری معادل  10 امتیاز می‌باشد.

 

*یکی از آیتم‌های فوق که دارای بیشترین مبلغ است ملاک عمل قرار میگیرد و ارائه اصل تأییدیه بانک الزامی است.

 

جدول شماره 2 : سرمایه غیر نقدی (شامل اراضی ،اعیانی ،ماشین آالات ،سهام  و ...)

ردیف

عنوان سرمایه

مساحت /مقدار/تعداد

جمع ارزش ریالی

مبلغ معادل 10 % از کل سرمایه گذاری معادل  10 امتیاز می‌باشد.سقف امتیاز این بخش 30  است.

1

زمین با ذکر کاربری

 

 

2

اعیانی (کارخانه یا کارگاه تولیدی)  با ذکر محصول

 

 

3

سهام

 

 

4

ماشین آلات

 

 

5

سایر( قابل استناد)

 

 

جمع کل

 

 

نکته حائز اهمیت: ارائه اصل ارزش گذاری کارشناس رسمی دگستری برای اسناد مربوط به جدول فوق الزامی است.

 


 

توانمندی فنی:

جدول شماره 3: سوابق کاری مرتبط

ردیف

 

اجرای پروژه های مشابه در گذشته، مالکیت یا سهام در بنگاه اقتصادی مرتبط، فعالیت اقتصادی مرتبط با طرح پیشنهادی

میزان سرمایه گذاری انجام یافته

1

 

 

2

 

 

 

*هر پروژه اجرا شده معادل 10 امتیاز می‌باشد.

 

جدول شماره 4 : گواهینامه ها ،استانداردها ،تشویق ها

عنوان

امتیاز

گواهینامه و استاندارد مرتبط با حوزه کاری

هر کدام معادل 10  امتیاز می‌باشد. سقف امتیاز این بخش 20  است.

 

*ارائه تصویر برابر اصل گواهینامه ،استانداردها و تشویق نامه ها الزامی است.

تذکر مهم: برای اخذ مجوز تاسیس، ارائه حساب كاربري (خدمات الكترونیک قضايي) توسط متقاضیان الزامی است

 

جدول نهایی امتیاز دهی:

ردیف

عنوان

دامنه

امتیاز

1

میانگین مانده حساب یک سال منتهی به تاریخ انتشار فراخوان

0 تا 60

 

2

سرمایه غیر نقدی

 

3

سوابق و رزومه

0 تا 40

 

4

گواهینامه ها،  استانداردها و تشویق ها

 

جمع کل

100

 

 

* برای پذیرش درخواست سرمایه‌گذاری حداقل امتیاز کسب شده می‌بایست معادل 50 امتیاز باشد.

*برای شرکت‌های جدیدالتأسیس، مجموع توانمندی فنی و مالی اعضای هیأت مدیره یا صاحبان سهام، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

 

مدارک لازم جهت واگذاری زمین در داخل شهرک های صنعتی منطقه:

  1. تکمیل اطلاعات جواز تاسیس در سامانه مناطق آزاد
  2. بارگذاری مدارک زیر توسط متقاضی در سامانه مناطق آزاد:
  • الف) تکمیل شده فرم درخواست و پرسشنامه
  • ب) زمانبندی اجرای طرح
  • ج) اسناد نشان دهنده تمکن فنی و مالی طبق فرم
  • د) ارائه حساب کابری ثنا (خدمات الکترونیکی قضایی)

 

.