عنوانحجم فایلتاریخ ویرایش
Collection-Gif252Collection1True{defaultview}Falseاجاره 1398078289601400/05/04 08:06:48 ق.ظ
Collection-Gif257Collection1True{defaultview}Falseاجاره 139901430935341400/05/04 08:07:48 ق.ظ
Collection-Gif276Collection1True{defaultview}Falseاجاره 14000365925781400/07/06 01:50:51 ب.ظ
Collection-Gif357Collection1True{defaultview}Falseقراردادهای پیمانکاری 1398001400/05/04 08:08:27 ق.ظ
Collection-Gif358Collection1True{defaultview}Falseقراردادهای پیمانکاری 13990135014811400/05/04 08:19:02 ق.ظ
Collection-Gif359Collection1True{defaultview}Falseقراردادهای پیمانکاری 140008282191400/05/04 08:11:26 ق.ظ
Collection-Gif351Collection1True{defaultview}Falseقراردادهای خرید خدمات مشاوره ای 1398001400/05/04 08:11:05 ق.ظ
Collection-Gif352Collection1True{defaultview}Falseقراردادهای خرید خدمات مشاوره ای 1399061261161400/05/04 08:12:30 ق.ظ
Collection-Gif353Collection1True{defaultview}Falseقراردادهای خرید خدمات مشاوره ای 1400030711641400/05/04 08:14:03 ق.ظ
Collection-Gif282Collection1True{defaultview}Falseواگذاری قطعی به شرط اجرا13980351236771400/05/04 08:13:08 ق.ظ
Collection-Gif292Collection1True{defaultview}Falseواگذاری قطعی به شرط اجرا139902180666371400/05/04 08:16:12 ق.ظ
Collection-Gif344Collection1True{defaultview}Falseواگذاری قطعی به شرط اجرا14000179521281400/06/28 02:46:14 ب.ظ
File-Microsoft-ExcelX-Gif194File.Microsoft.ExcelX1400\04\file_14000428_102530_iMyyJa_0.resources0True{defaultview}Falseلیست قراردادهای اجاره از نیمه دوم سال ۹۸ تاکنون0101091400/04/28 11:04:36 ق.ظ
File-Microsoft-ExcelX-Gif195File.Microsoft.ExcelX1400\04\file_14000428_102530_sPYr_0.resources0True{defaultview}Falseلیست قراردادهای انتقالي هاي خارج از صنايع سبك از نیمه دوم سال ۹۸0112151400/04/28 11:05:55 ق.ظ
File-Microsoft-ExcelX-Gif196File.Microsoft.ExcelX1400\04\file_14000428_102530_NoFZL_0.resources0True{defaultview}Falseلیست قراردادهای واگذاري هاي شهرك صنايع سبك از سال ۹۸ تاکنون0134681400/04/28 11:06:18 ق.ظ