• چشم انداز منطقه آزاد ماکو:

منطقه آزاد ماکو در 10 سال آینده منطقه ای است:

پیشرو در سطح مناطق آزاد کشور و برخوردار از الگوی حکمرانی مطلوب و نقش آفرین در پیوند اقتصاد ملی با اقتصادهای منطقهای و بین المللی

 

 اهداف راهبردی تعیین شده بر اساس نقشه راه کلان مناطق آزاد و برنامه های آتی سازمان:

1. کمک به تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیستساله کشور.

2. کمک به تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی کشور با اقتصادهای منطقهای و بینالمللی بهویژه با کشورهای منطقه و همسایگان.

3. کمک به توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقهای و توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی.

برای اهداف راهبردی فوق 18 راهبرد در نقشه راه کلان مناطق آزاد تعیین گردیده و اهم برنامه های قابل اجرا  جهت دستیابی به این اهداف، به شرح ذیل میباشد:

توسعه لجستیک و حمل و نقل

1. توسعه حمل و نقل هوایی:

 •  تکمیل و بهره برداری از پروژه محوطه سازی فرودگاه  اخذ مجوز دائم بهره برداری از فرودگاه  انجام مطالعات توسعه اپرون مسافری به منظور افزایش ظرفیت پذیرش و پارکینگ هواپیما
 • اجرای سیستم روشنایی سطوح پروازی جهت افزایش ساعات پذیرش پروازها
 • افزایش تعداد پروازها و ایرلاینهای طرف قرارداد و برقراری مسیرهای جدید پروازی
 • تکمیل زیرساخت و راهاندازی خدمات سوختگیری هواپیمایی در فرودگاه
 • تبدیل فرودگاه به بیس پروازی یکی از ایرلاینها و استقرار شبانه هواپیماها در فرودگاه
 • انجام مطالعات امکان سنجی ایجاد کارگو ترمینال با تمرکز بر صادرات محصولات کشاورزی
 • تهیه نظامنامه و استقرار سامانه مدیریت ایمنی در فرودگاه  انجام مطالعات و برنامه ریزی جهت تعریض و بهسازی باند فرودگاه
 • بهره برداری از پروژه تاسیسات و شبکه برق اضطراری فرودگاه  تکمیل ماشین آلات و تجهیزات فرودگاه
 •  
 • 2. توسعه حمل و نقل ریلی:

 • اتمام و تصویب مطالعات طراحی مسیر راهآهن جدید ایران-ترکیه (اتصال ریلی تبریز-کارص ترکیه) در مراجع ذیربط
 • تهیه بسته سرمایهگذاری و جذب سرمایه گذار جهت ساخت راه آهن جدید ایران- ترکیه

 • 3. توسعه حمل و نقل زمینی:
 •  
 • بهره برداری کامل از قطعات یک، دو و سه پروژه بزرگراه گیت ورودی–ماکو به طول 51 کیلومتر
 • بهره برداری از پروژه توسعه و تعریض جاده مرگنلر-پلدشت به طول 22 کیلومتر
 • تکمیل و بهره برداری از بزرگراه ماکو-بازرگان به طول 1300 متر با یک پل 5 دهنه 10 متری
 • مطالعه و ایجاد روشنایی مسیر بزرگراه گیت تا بازرگان (مشارکت با وزارت راه و شهرسازی)
 • مطالعه و احداث محور دوم ماکو - بازرگان (جاده قلیش لانمیش)
 •  

4. توسعه زیرساخت های لجستیک: 

 • تکمیل و بهره برداری از جاده کمربندی دسترسی به محوطه مراکز لجستیک پس کرانه پایانه مرزی (جاده لجستیک) به طول 8 کیلومتر 
 • تکمیل و بهره برداری از جاده دسترسی محوطه تیرپارک پشتیبان پایانه مرزی به پایانه مرزی بازرگان (جاده ساری سو) به طول 2 کلیومتر
 • آماده سازی محدوده اراضی زون اول(A) مجموعه تجارت و بازرگانی منطقه به مساحت 116 هکتار
 • آماده سازی محدوده اراضی زون دوم (B) مجموعه تجارت و بازرگانی منطقه به مساحت 69 هکتار
 • اجرای طرح انتقال آب و برق به مجموعه تجارت و بازرگانی منطقه
 • تهیه طرح جامع توسعه دهکده لجستیک منطقه آزاد ماکو در جوار فرودگاه و مسیر اتصال ریلی ایران-ترکیه
 • تهیه طرح تفصیلی و نقشه های اجرایی فاز نخست و هسته پیشران دهکده لجستیک منطقه
 • تهیه طرح جامع ساماندهی مرز و پسکرانه مرز بازرگان با هدف روانسازی جریان ترافیک و انتقال فعالیتهای
 • غیر ضروری از نقطه صفر مرزی به پسکرانه
 • استقرار فرایند نوبتدهی هوشمند ناوگان خروجی از مرز با بهره برداری از تیرپارکها، مسیرهای دسترسی و سایر
 • زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری تعبیه شده با هدف حذف صف خروج از مرز از مسیرهای منتهی به مرز
 • بهرهبرداری از محور لجستیک به منظور حذف تردد ناوگان عبوری از مرز از داخل شهر بازرگان
 • باز مهندسی و تدوین رویهها و استقرار فرایندهای صدور مجوزهای حوزه حمل و نقل و لجستیک بصورت الکترونیکی با محوریت سازمان منطقه آزاد
 • تهیه و تدوین استانداردهای ایجاد تسهیلات و ارایه خدمات مراکز لجستیک و پایانههای حمل و نقل
 • بهسازی، مکانیزاسیون و افزایش ظرفیت انبارهای مرکز لجستیک شماره 1 سازمان منطقه آزاد ماکو
 • توسعه ظرفیت تیرپارک و بهرهبرداری از مجموعه انبارهای محورطلایی در پس کرانه مرز بازرگان
 • اجرای فاز دوم استقرار سامانه جامع انبارها در منطقه آزاد ماکو (ثبت کالاهای ورودی و خروجی)
 • انجام مطالعات رفع موانع و توسعه شکلگیری کسب وکارهای خدمات نوین و ارزش افزوده لجستیک در منطقهآزاد ماکو
 • مطالعات امکان سنجی و توسعه هوشمندسازی و استقرار سامانههای هوشمند حمل و نقل و لجستیک در منطقه  آماده سازی اسناد، برگزاری تشریفات و انعقاد قرارداد کلیه فازهای اجرای فنس و محصورسازی منطقه  مطالعه و اجرای سایت محوطه گیت ورودی و گمرک منطقه به مساحت 6 هکتار شامل آماده سازی و اجرای ابنیه مورد نیاز
 • اجرای عملیات فاز اول فنس کشی محدوده منطقه آزاد ماکو به طول 10 کیلومتر و افزایش تا 30 کیلومتر
 • مطالعات و تهیه طرح اجرایی انتقال گمرک ایران از مبادی مرزی به گیت ورود به سرزمین اصلی (جهت واگذاری تشریفات ورود/خروج کالا در سطح منطقه به گمرک منطقه آزاد)

 

5. توسعه و تسهیل تجارت منطقه:

 •  آغاز اجرای مفاد ماده 46 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی درخصوص مواداولیه وماشین آلات واحدهای تولیدی
 • هماهنگی با گمرکات مستقر در منطقه جهت حذف نظارتهای مکرر بر کالا و تحویل کامیون حامل بار به منطقه پس از ثبت اطلاعات ورود
 • اجرای پایش ها و کنترلهای گمرکی در محوطه واحد تولیدی توسط گمرک سازمان
 • کمک به تسهیل و روان سازی اخذ مجوزهای مورد نیاز تولید و کاهش مدت زمان اخذ مجوزها
 • بازنگری تعرفه های کالای همراه مسافر وکالاهای وارده جهت مصرف در داخل محدوده درخصوص کالاهایی که نمونه تولید درداخل منطقه دارند
 • ارائه پیشنهاد تجدید نظر در رویه های فعال گمرکی به دبیرخانه شورایعالی جهت کاهش یا حذف بروکراسی های زائدو دوری از رویه های سنتی گمرکی رایج در سرزمین اصلی
 • همکاری با مدیریت سرمایه گذاری جهت جذب سرمایه گذار برای ایجاد پایانه های تخصصی گمرکی
 • تشویق بخش خصوصی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل در منطقه و ارائه مشوق های لازم برای ایشان
 • هماهنگی با ارگانهای ذیربط جهت انتقال پایشها به خارج از محوطه مرزی گمرک(پایانه صادراتی و آناوطن)
 • ساماندهی نظارتها جهت کاهش زمان توقف و افزایش دقت کنترل ( کمک و تشویق جهت تجهیز پایانه های مستقر به سیستمهای کنترل هوشمند)
 • تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری - امکان انتقال بخشی از کالای تولید شده به سرزمین اصلی بدون پرداخت حقوق گمرکی- عدم پرداخت حقوق گمرکی درمورد واردات کالا از خارج به داخل منطقه واز منطقه به خارج کشور
 • ایجاد مشوقها برای تجار، بازرگانان ،صاحبان کالا -شفاف سازی فعالیت های اقتصادی وسرمایه گذاری -انبارداری ارزان - امنیت سرمایه گذاری - ایجادزمینه های لازم برای حمایت وتوسعه صادرات کالا - تعیین برنامه ریزی جامع راهبردی برای افزایش درآمد سازمان
 • مطالعه و بررسی بازارها و تجزیه و تحلیل فعالیت آنها به منظور استفاده در برنامهریزیهای تجارتخارجی.  مطالعه و بررسی کالاها و خدمات قابل صدور و توانمندیهای صادراتی منطقه.
 • جذب و تأسیس شرکت های مدیریت صادرات در سطح ملی و بین المللی
 • کمک و مساعدت به شرکتها و تشکلهای تجاری در زمینه ضمانت صادرات  تولید هرگونه محتوا به زبانهای مختلف جهت معرفی فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری در منطقه و معرفی کالا و خدمات صادراتی منطقه به سایر کشورها.
 • آشنا نمودن بنگاههای اقتصادی و تجاری با روشهای نوین تبلیغات، بازاریابی و مبادلات تجاری.
 • تهیه بسته های مناسب حمایتی و تشویقی صادرات کالا و خدمات.
 • تدوین بسته های سرمایه گذاری صنایع صادرات گرا 
 • ارایه خدمات مشاورهای و کمک به تحقیقات درخصوص بستهبندی کالا و رعایت استانداردهای جهانی کیفیت
 • سیاستگذاری درخصوص برگزاری نمایشگاههای بین المللی و داخلی در جهت توسعه صادراتغیرنفتی، تبادل دانش
 • فنی و ارتقای کمی و کیفی محصولات داخلی  دعوت از بازرگانان و نمایندگان تجاری کشورها و مؤسسات تجاری خارجی جهت آشنا نمودن آنان با فرصتهای بازار، کالا و خدمات منطقه
 • کوشش جهت تعمیق فرهنگ صادراتی در بنگاههای اقتصادی منطقه.
 • ارتباط، همکاری و تبادل اطلاعات با نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و نمایندگیهای خارجی مقیم ایران.
 • بررسی مشکلات و تنگناهای تجاری منطقه و ارایه راهکارهای اجرایی به منظور رفع آن.
 • تکمیل سامانه صدور الکترونیکی مجوز فعالیت اقتصادی
 • تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی منطقه آزاد ماکو
 • ساماندهی اتاق های اصناف پیرو آیین نامه موضوع ماده 88 قانون نظام صنفی