براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، جمعیت منطقه 192603 نفر بوده که 0.24 درصد جمعیت کل کشور و 5.9 درصد جمعیت کل استان آذربایجان غربی را به خود اختصاص داده است . این منطقه دارای 54302 خانوار بوده و نسبت جنسی در آن 105 میباشد.

از این تعداد جمعیت ۷۱۵۸۶ نفر شهری (۲۷/۳۵ درصد) و ۱۳۱۳۵۳ نفر روستایی (۷۳/۶۴) درصد می‌باشد.

همچنین، طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 نرخ باسوادی 80.6% ، نسبت روستانشینی 49% ، نرخ مشارکت اقتصادی 39.4% و نرخ بیکاری 8.6% میباشد.