دستورالعمل مديريت شهرسازي و اطلاعات جغرافيايي

 

١. هد ف و دامنه كاربرد:

هدف از تدوين اين دستورالعمل چگونگي مديريت نظام شهرسازي و معماري درون محدوده منطقه آزاد تجاري  صنعتي ماكو است و بعنوان هسته مركزي مديريت، هدايت، نظارت راهبري و توسعه منطقه آزاد ماكو مي باشد.

 

٢.  مسئوليت:

مسئوليت اجراي اين دستورالعمل بر عهده مدير واحد شهرسازي و اطلاعات جغرافيايي بوده و نظارت بر حسن انجام آن بر عهده معاونت فني و زيربنايي سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي ماكو مي باشد.

 

٣. شرح كار:

فرآيندهاي مورد مطالعه در اين مديريت بشرح ذيل بوده كه به تفكيك جزئيات آنها بيان مي گردد:

 

1. تهيه و تعيين خط مشي برنامه هاي كلي به منظور تهيه طرح هاي شهرسازي و معماري با توجه به

احتياجات فعلي و آتي؛

2. برنامه ريزي، تهيه و نظارت طرح هاي موضعي، موضوعي، تفصيلي و تفكيك اراضي با رعايت ضوابط نقشه جامع جهت ارائه در شوراي شهرسازي و معماري سازمان؛

3. بررسي كليه پيشنهادهاي تغيير و اصلاح طرح هاي اجرايي و تفصيلي واصله شهري و يا ساير واحدها و سازمانهاي وابسته و تابعه شهرداري جهت طرح در شوراي شهرسازي و معماري سازمان؛

4. نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده بر اساس ضوابط طرح جامع و تفصيلي مصوب و يا مصوبات و دستورالعمل هاي شوراي شهرسازي و معماري سازمان؛

5. تهيه و تنظيم و اجراي اصول و معيارها و ضوابط شهرسازي و هدايت ساخت و سازها و فعاليت هاي اجرايي بخش خصوصي؛

6. تعريف طرح هاي مطالعاتي و پژوهش هاي فني و اجرائي در راستاي بهينه كردن پروژهها به لحاظ زمان، هزينه و كيفيت با استفاده از روشهاي اجرايي نوين، استفاده از مصالح استاندارد، تهيه طرح هاي مهندسي با حفظ رعايت الزامات محيط زيست و بهينه سازي مصرف انرژي؛ در راستاي استقرار نظام توسعه شهري و حمل و نقل و ارائه برنامه پايش جهت  GIS 

7. همكاري با كارشناس ارزيابي روند تغييرات؛

8. برنامه ريزي و كنترل انجام نظارت كمي و كيفي بر اجراي پروژه هاي عمران شهري و روستايي منطقه؛

9. نظارت بر پياده سازي طرح هاي تاسيسات زيربنايي؛

10. تهيه و تدوين بودجه هاي سنواتي مورد نياز طرح ها و پروژه هاي مرتبط جهت ارائه به معاونت؛

11. انجام ساير امور محوله از سوي معاونت.

 

حمزه اسماعیل زاده                               04434378138