فروش ۲۸ قطعه از املاک سازمان منطقه آزاد ماکو

درگاه شفافیت /

نوع:

مزایده

شرکت / سازمان:

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو

نوع معامله:

مزایده عمومی

تاریخ بازگشایی پاکات:

1397/08/28

تاریخ انقضاء:

تاریخ ارسال مدارک:

1397/08/26

روزنامه های درج آگهی:

آوای ماکو، آوای آزاد، کوشا

وضعیت:

در حال بررسی

اسامی برندگان:

توضیحات:

آگهی مزایده عمومی فروش 28 قطعه از املاک سازمان منطقه آزاد ماکو – نوبت اول سازمان منطقه آزاد ماکو در نظر دارد با استناد به بند 8 صورتجلسه مورخ 20/03/1397 هیأت مدیره محترم سازمان تعداد 28 قطعه از املاک متعلق به خود را برابر مشخصات و قیمت کارشناسی ذکر شده در جدول ذیل، از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید. موضوع مزایده : فروش تعداد 28 قطعه زمین در شهرک ولیعصر و زمینهای مشهور به داداشخانی شهر ماکو مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 97/08/19 تا تاریخ 97/08/26 از ساعت 8 صبح تا ساعت 16 عصر محل دریافت اسناد مزایده: کیلومتر 3 جاده بازرگان ماکو – ساختمان شماره 3 منطقه آزاد ماکو – مدیریت املاک و اراضی مهلت تحویل اسناد مزایده: از تاریخ 97/08/21 تا پایان وقت اداری مورخ 1397/08/27 محل تحویل اسناد مزایده : کیلومتر 3 جاده بازرگان ماکو –ساختمان شماره 3 منطقه آزاد ماکو – دبیرخانه معاونت فنی و زیربنائی هزینه خرید اسناد مزایده: مبلغ پانصد هزار (500.000)ریال واریز به حساب شماره 5419926396 نزد بانک ملت بنام سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: به میزان 5 درصد قیمت پایه بر اساس جدول ذیل که به صورت نقدی به حساب شماره 0213011850001 نزد بانک صادرات بنام سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو واریز می گردد. زمان و محل تشکیل کمیسیون و بازگشایی پاکات: راس ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1397/08/28 – بازرگان- ساختمان شماره 2 سازمان منطقه آزاد ماکو  سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .  کلیه هزینه های مربوط به چاپ و نشر اسناد و آگهی مزایده در روزنامه های محلی و کثیر الانتشار برعهده برندگان مزایده خواهد بود.  به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تمامی حقوق این وبسایت، متعلق به سازمان منطقه آزاد ماکو می باشد.​ ۱۴۰۲

ورود