مسعود سمیعی

مدیر خدمات فنی و مهندسی

مشخصات فردی

  • متولد:
  • موبايل:

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی