امیر اسدی قربانی

مدیر رفاه و پشتیبانی

مشخصات فردی

  • متولد:
  • موبايل:

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی