بهرام زینال زاده

مدیرکشاورزی و منابع طبیعی

مشخصات فردی

  • متولد:
  • موبايل:

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی