خیام اکبری

مدیر حمل و نقل و پایانه ها

مشخصات فردی

  • متولد:
  • موبايل:

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی