میرعلی اصغر هاشمی

مدیر تسهیل تولید، صنایع و معادن

مشخصات فردی

  • متولد:
  • موبايل:

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی