محسن حافظی فر

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری

مهدی خلفخانی

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری

مهدی صفری مقدم

معاون لجستیک و حمل و نقل

علی داداش زاده

سرپرست معاونت فنی و عمرانی