فروش 28 قطعه از املاک سازمان منطقه آزاد ماکو

  • نوع: مزایده
  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ماکو
  • نوع معامله: فروش تعداد 28 قطعه زمین در شهرک ولیعصر و زمینهای مشهور به داداشخانی شهر ماکو
  • تاریخ بازگشایی پاکات: 1397/08/28
  • تاریخ انقضا:
  • تاریخ ارسال مدارک : 1397/08/26
  • روزنامه های درج آگهی: آوای ماکو، آوای آزاد، کوشا
  • وضعیت : در حال بررسی

توضیحات

آگهی مزایده عمومی فروش 28 قطعه از املاک سازمان منطقه آزاد ماکو – نوبت اول
سازمان منطقه آزاد ماکو در نظر دارد با استناد به بند 8 صورتجلسه مورخ 20/03/1397 هیأت مدیره محترم سازمان تعداد 28 قطعه از املاک متعلق به خود را برابر مشخصات و قیمت کارشناسی ذکر شده در جدول ذیل، از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید.
موضوع مزایده : فروش تعداد 28 قطعه زمین در شهرک ولیعصر و زمینهای مشهور به داداشخانی شهر ماکو
مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 97/08/19 تا تاریخ 97/08/26 از ساعت 8 صبح تا ساعت 16 عصر
محل دریافت اسناد مزایده: کیلومتر 3 جاده بازرگان ماکو – ساختمان شماره 3 منطقه آزاد ماکو – مدیریت املاک و اراضی
مهلت تحویل اسناد مزایده: از تاریخ 97/08/21 تا پایان وقت اداری مورخ 1397/08/27
محل تحویل اسناد مزایده : کیلومتر 3 جاده بازرگان ماکو –ساختمان شماره 3 منطقه آزاد ماکو - دبیرخانه معاونت فنی و زیربنائی
هزینه خرید اسناد مزایده: مبلغ پانصد هزار (500.000)ریال واریز به حساب شماره 5419926396 نزد بانک ملت بنام سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: به میزان 5 درصد قیمت پایه بر اساس جدول ذیل که به صورت نقدی به حساب شماره 0213011850001 نزد بانک صادرات بنام سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو واریز می گردد.
زمان و محل تشکیل کمیسیون و بازگشایی پاکات: راس ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1397/08/28 – بازرگان- ساختمان شماره 2 سازمان منطقه آزاد ماکو
 سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .
 کلیه هزینه های مربوط به چاپ و نشر اسناد و آگهی مزایده در روزنامه های محلی و کثیر الانتشار برعهده برندگان مزایده خواهد بود.
 به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.