محدوده های اکتشافی منطقه آزاد ماکو

  • نوع: مزایده
  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ماکو
  • نوع معامله: اکتشاف برخی از محدوده های واقع در منطقه از طريق مزايده عمومي
  • تاریخ بازگشایی پاکات: 1397/09/03
  • تاریخ انقضا:
  • تاریخ ارسال مدارک : 1397/08/19
  • روزنامه های درج آگهی: مناقصه مزایده، کوشا
  • نام برنده : خانم فاطمه جهانی - گروه صنعتی توانگران سهند - گروه صنعتی توانگران سهند
  • وضعیت : در حال بررسی

توضیحات

مدارک مورد نیاز و شرایط شرکت در مزايده معادن و محدوده های اکتشافی منطقه آزاد ماکو
سازمان منطقه آزاد ماکو در نظر دارد با استناد به ماده 10 قانون اصلاح قانون معادن و مواد 66 تا 87 آئين نامه اجرايي آن، اکتشاف برخی از محدوده های واقع در منطقه را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد صلاحيت فني و مالي واگذار نمايد.
متقاضيان شركت در مزايده مي توانند جهت اخذ اطلاعات و دريافت اسناد فرمها و شرايط شركت در مزايده از روز یکشنبه مورخ 97/08/20 به سامانه اينترنتي سازمان به آدرس WWW.MAKUFZ.ORG مراجعه نمايند و متعاقبا ضمن بازديد از معدن مورد نظر و انجام بررسي هاي لازم، پيشنهادات خود را بر اساس فرم هاي مربوطه و با توجه به شرايط مزايده حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 97/09/03 در پاكتهاي لاك و مهر شده به دبيرخانه سازمان تسليم و رسيد دريافت نمايد. مدارك مورد نياز با توجه به آئين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون معادن (مواد 66 تا 87) و نامه شماره 60/257637 مورخ 92/11/30معاونت امور معادن و اکتشافات معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت عبارتند از :
1- پاكت (الف): حاوي فيش سپرده شركت در مزايده (تضمین مزایده) خواهد بود كه به حساب 0213011850001 بنام سازمان منطقه آزاد تجاری ماکو نزد بانك صادرات شعبه طالقانی ماکو واريز و يا از طريق ضمانتنامه بانكي يا ارائه چك تضميني تامين شده باشد. ضروري است نام پرداخت كننده با نام شركت كننده در مزايده انطباق داشته باشد. میزان مبالغ تضمین ها در جداول پیوستی درج گردیده است.
2- پاكت (ب):حاوي اسناد احراز صلاحيت فني و مالي از قبيل:
الف) اشخاص حقوقي(وفق جدول شماره1) :
الف-1- ارزيابي توان مالي :
شامل سرمايه ثبت شده و فروش خالص شركت بر اساس آخرين صورت هاي مالي مصوب (براي شركت هاي مهندسين مشاور و خدماتي،ميزان خدمات ارائه شده لحاظ گردد)
الف-2-ارزيابي دانش فني:
الف)كادر فني شامل كليه پرسنل شاغل رشته هاي اصلي طبق ماده 1 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن كه حاوي ليست بيمه وفق مقررات قانون كار هستند مي باشد.(با حداقل يك سال سابقه بيمه در شركت مذكور)
ب)به كادر فني بند الف در صورت دارا بودن پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسي معدني يك امتياز به امتيازات اضافه خواهد شد.


الف -3- ارزيابي تجربي:
شامل پروانه بهره برداري و گواهينامه كشف كه بنام شركت باشد. همچنين گواهي كشف و پروانه بهره برداري سهامداران شركت نيز قابل محاسبه خواهد بود.
تبصره: اشخاص حقوقی جهت تعیین امتیاز مربوطه، موظف به استفاده از خدمات سازمان های نظام مهندسی استان محل ثبت شرکت یا استانهای همجوار خواهند بود . هزینه ارزیابی توسط ذینفع برابر تعرفه¬های اعلامی پرداخت خواهد شد. همچنین گواهی امتیاز بندی صادره از تاریخ صدور یک سال اعتبار دارد.
ب)اشخاص حقيقي (وفق جدول شماره2):
ب-1- ارزيابي توان مالي كه شامل لیست گردش مالی و میانگین موجودی سه ماه اخیر بر اساس صورتهاي بانكي مي باشد.
ب-2- ارزيابي دانش فني كه شامل دارندگان پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسي معدن و همچنين افراد با تخصص رشته هاي اصلي بدون داشتن پروانه اشتغال مي باشد.
ب-3- ارزيابي تجربي كه شامل پروانه هاي بهره برداري و يا گواهينامه هاي كشف صادره به نام مزايده گر مي باشد.
*تبصره: کلیه شرکت کنندگان در مزایده موظفند نسبت به ارائه مستندات مربوط به صلاحیت فنی و مالی خود به سازمان نظام مهندسی معدن استانها در مهلت مقرر اقدام نموده و اصل یا کپی برابر اصل شده تاییدیه صلاحیت فنی و مالی را در پاکت مربوطه (پاکت ب) قرار دهند.
3- پاکت ج :
شامل قیمت پیشنهادی برای موضوع معامله می باشد که بایستی رقم پیشنهادی برای محدوده های اکتشافی، عدد ریالی مازاد بر مبلغ تبصره 3 ماده 6 قانون معادن باشد.
4- شرايط مزايده:
1- به پيشنهادهاي فاقد امضاء، ناقص، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاء مهلت مقرر 97/09/03 واصل شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
2- كليه مدارك ارائه شده حتما بايستي اصل و یا كپي برابر اصل شده باشند.
3- مزايده گران بايد پاكتها را بصورت دربسته و چسب و ممهور (امضاء)شده در پاكت اصلي قرار داده و پاكت اصلي نيز بصورت دربسته و چسب و ممهور (امضاء)شده با قید نام شرکت کننده، نام محدوده مورد درخواست، آدرس دقیق پستی و شماره تلفن ثابت و همراه شرکت کننده به مزايده گذار تسليم كند.
4- بر اساس تبصره يك ماده 72 آئين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون معادن و نامه شماره 60/92588مورخ 92/04/15 معاونت معدني وزارت صنعت معدن و تجارت، هزينه انتشار آگهي هاي مزايده در روزنامه هاي كثيرالانتشار و محلي از برندگان مزايده دريافت مي شود.
5- در اجراي مفاد ماده 76 آئين نامه اجرايي قانون معادن، ورود با حداقل امتياز طبق بخشنامه شماره 60/135962 مورخ 94/06/18 الزامي بوده و مزايده گري كه بيشترين رقم پيشنهادي را اعلام نمايد، بعنوان برنده مزايده اعلام خواهد شد.
تبصره 1: در مزایده محدوده های اکتشافی، ملاک تعیین برنده رقم پیشنهادی مازاد بر مبلغ موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون معادن می باشد.
تبصره 2: صرفا پاكت قیمت (ج) مزايده گراني كه حداقل امتياز فني و مالي را طبق جداول مربوطه اخذ كنند گشوده خواهد شد.
6- سازمان در رد يا قبول پیشنهادات مختار است.
تبصره 1: حضور كليه مزايده گران در جلسه بازگشایی پاکات قیمت پیشنهادی آزاد مي باشد كه تاريخ آن متعاقبا توسط كميسيون مزايده اعلام خواهد شد.
تبصره 2:پاكت تضمين مزايده گراني كه توان فني و مالي آنها توسط كارگروه فني تاييد نشود عودت خواهد گرديد.
7-برابر تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرایی اصلاح قانون معادن اشخاص حقیقی نمی توانند بیش از یک تقاضای ثبت محدوده و یا پروانه اکتشاف داشته باشند، فلذا تعداد تقاضا برای افراد حقیقی متقاضی محدوده های اکتشافی فقط یک فقره خواهد بود.
8-تکمیل نام شرکت کننده، محدوده مورد درخواست، آدرس دقیق و شماره تلفن بر روی کلیه پاکتها الزامی بوده و در صورت عدم وجود موارد درخواستی پاکتهای مذکور افتتاح نخواهد گردید.
9-تکمیل فرمهای مربوط به استعلام ماده 5 و قرار دادن در پاکت (ب) برای متقاضیان محدوده های اکتشافی ضروری می باشد.
10- قیمت های پیشنهادی بایستی کاملا واضح و خوانا و به صورت عددی و حروفی باشد در صورت مغایرت ارقام عددی و حروفی ملاک عمل رقم حروفی خواهد بود.
11- با توجه به اینکه کلیه امور و فرآیندهای معدنی از طریق سامانه کاداستر انجام می گیرد، لذا برنده مزایده قبل از هرگونه اقدام ملزم به ایجاد کاربری و طی مراحل لازم (ثبت و تائید اطلاعات و صلاحیت فنی) در سامانه مذکور می باشد. لذا جهت تسهیل امور، اکیدا توصیه می گردد شرکت کنندگان در مزایده نسبت به ثبت عضویت و اخذ صلاحیت فنی و مالی از طریق سامانه کاداستر اقدام نمایند.