تجدید مناقصه عمومي تأمین تجهیزات و سیستم های مورد نیاز پست های برق فرودگاه ماکو

  • نوع: مناقصه
  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ماکو
  • نوع معامله: مناقصه عمومي يك مرحله اي
  • تاریخ بازگشایی پاکات: 1397/10/08
  • تاریخ انقضا:
  • تاریخ ارسال مدارک : 1397/09/17
  • روزنامه های درج آگهی: مناقصه مزایده، ایران
  • وضعیت : در حال بررسی

توضیحات

تجدید مناقصه عمومي تأمین تجهیزات و سیستم های مورد نیاز پست های برق فرودگاه ماکو

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو در نظر دارد تجدید مناقصه عمومي «تأمین تجهیزات و سیستم های مورد نیاز پست های برق فرودگاه ماکو» را به شرح اسناد و مدارك مناقصه، از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي، به شرکتهای واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود مطابق با شرایط زیر نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.
1- دستگاه مناقصه گذار : سازمان منطقه آزاد تجاری– صنعتی ماکو
2- مهندس مشاور : مهندسین مشاور ایمن راه
3- موضوع مناقصه و شرح مختصري از كار :
تأمین تجهیزات و سیستم های مورد نیاز پست های برق فرودگاه ماکو شامل ترانسفورماتورها، مولد های برق، سلولهای فشار متوسط، دستگاه UPS و دستگاه باتری شارژر.
4- شرایط شرکت کنندگان در مناقصه:
شرکت هایی که در موضوع اساسنامه آنها تأمین (فروش) تجهیزات برقی ثبت شده باشد و یا دارای صلاحیت مربوطه از مراجع معتبر دولتی باشند.
5- محل تحویل تجهیزات : فرودگاه منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو
6- برآورد اوليه : جمع کل برآورد اوليه به مبلغ کل 76،587،770،000 (هفتاد و شش میلیارد و پانصد و هشتاد و هفت میلیون و هفتصد و هفتاد هزار ) ريال .
7- مدت تحویل تجهیزات : چهل و پنج (45) روز و دوره گارانتي (تضمين)، هیجده (18) ماه شمسي پس از نصب و راه اندازی مي باشد.
8- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : تضمين شركت در مناقصه به ميزان 3،350،000،000 (سه میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون) ريال مي باشد كه بایستی براساس دستورالعمل مندرج در دعوتنامه شرکت در مناقصه و شرایط مناقصه به همراه برگ پيشنهاد قيمت ارائه گردد.
9- محل دريافت اسناد مناقصه : کيلومتر 2 جاده بازرگان ـ ماکو، ساختمان شماره 3 سازمان منطقه آزاد ماکو، واحد مدیریت خدمات فنی ومهندسی.
10- محل ارسال اسناد مناقصه : کيلومتر 2 جاده بازرگان ـ ماکو، ساختمان شماره 3 سازمان منطقه آزاد ماکو، دبیرخانه.
11- مهلت خريد اسناد مناقصه : به مدت یک هفته کاری پس از چاپ آگهی نوبت دوم، از تاریخ 17/09/97 لغایت 25/09/97 (آگهی نوبت اول در تاریخ 13/09/97 در روزنامه "مناقصه مزایده" و نوبت دوم در تاریخ 15/09/97 در روزنامه "ایران "چاپ خواهد گردید). جهت خرید اسناد مناقصه، تقاضای کتبی شرکت در مناقصه در هنگام مراجعه به سازمان منطقه آزاد ماکو الزامی میباشد.
12- قيمت اسناد مناقصه: مبلغ خرید اسناد مناقصه 4،000،000 (چهار میلیون) ريال است كه بايد به حساب شماره 5419926396 بانك ملت شعبه بازرگان بنام سازمان منطقه آزاد تجاري ماکو واريز شده و رسيد آن پس از اخذ تائيدیه امور مالي (ساختمان شماره 2) به واحد مدیریت خدمات فنی و مهندسی (ساختمان شماره 3) تحويل داده شود.
13- چنانچه پس از خريد اسناد مناقصه، مايل به مشاركت در آن نيستيد، مراتب را تا آخر وقت اداري مورخ 02/10/1397 کتباً از طريق شمارة فکس 34373411-044 به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهيد.
14- مهلت ارسال اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت : تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 05/10/97 می باشد.
15- تاریخ و محل بازگشایی اسناد مناقصه : پاکات مناقصه رأس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 08/10/97 در محل ساختمان شماره 3 سازمان منطقه آزاد ماکو، دفتر معاونت فنی و زیربنایی سازمان بازگشایی می گردند.
16- تمامي اسناد مناقصه از جمله اين آگهي بايد به مهر و امضاء تعهد آور پيشنهاد دهنده برسد و با پيشنهاد قيمت ارائه شود.
17- پيشنهادات واصله در مهلت مندرج در اسناد مناقصه بازگشایی خواهند شد و مناقصه گران می توانند در جلسه بازگشائي پاكات الف و ب و ج (پیشنهاد قیمت) حضور به هم رسانند. ضمناً سازمان منطقه آزاد ماکو در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها طبق قوانين و مقررات سازمان مختار است.
18- از پيشنهادات واصله بر اساس مفاد اسناد مناقصه و آيين نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی، دو پيشنهاد به عنوان برندگان اول و دوم (در صورت وجود طبق مقررات) انتخاب ميشوند.
19- ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
20- اين فراخوان در وب سایت رسمی سازمان منطقة آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو به نشانی www.makufz.org نيز درج گرديده است.
21- هزینه چاپ آگهی ها بر عهده برنده مناقصه می باشد.