فروش 25 قطعه از املاک سازمان منطقه آزاد ماکو – نوبت دوم

  • نوع: مزایده
  • شرکت / سازمان: سازمان منطقه آزاد ماکو
  • نوع معامله: فروش تعداد 25 قطعه زمین در شهرک ولیعصر و زمینهای مشهور به داداشخانی شهر ماکو
  • تاریخ بازگشایی پاکات: 1397/10/09
  • تاریخ انقضا:
  • تاریخ ارسال مدارک : 1397/10/10
  • روزنامه های درج آگهی: آوای ماکو
  • وضعیت : در حال بررسی

توضیحات

آگهی مزایده عمومی فروش 25 قطعه از املاک سازمان منطقه آزاد ماکو – نوبت دوم
سازمان منطقه آزاد ماکو در نظر دارد با استناد به بند 8 صورتجلسه مورخ۹۷/۰۳/۰۲ هیأت مدیره محترم سازمان تعداد 25 قطعه از املاک متعلق به خود را برابر مشخصات و قیمت کارشناسی ذکر شده در جدول ذیل، از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید.
موضوع مزایده : فروش تعداد 25 قطعه زمین در شهرک ولیعصر و زمینهای مشهور به داداشخانی شهر ماکو
مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ ۹۷/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۹۷/۱۰/۰۹ از ساعت 8 صبح تا ساعت 16 عصر
(اگهی های نوبت اول روزنامه های آوای ماکو در تاریخ ۹۷/۱۰/۰۱ چاپ می گردد
محل دریافت اسناد مزایده: کیلومتر 2 جاده بازرگان ماکو – ساختمان شماره 3 منطقه آزاد ماکو – مدیریت املاک و اراضی
مهلت تحویل اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری مورخ۹۷/۱۰/۱۸
محل تحویل اسناد مزایده : کیلومتر 2 جاده بازرگان ماکو –ساختمان شماره 3 منطقه آزاد ماکو - دبیرخانه معاونت فنی و زیربنائی
هزینه خرید اسناد مزایده: مبلغ پانصد هزار (500.000)ریال واریز به حساب شماره 5419926396 نزد بانک ملت بنام سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: به میزان 5 درصد قیمت پایه بر اساس جدول ذیل که به صورت نقدی به حساب شماره 0213011850001 نزد بانک صادرات بنام سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو واریز می گردد.
زمان و محل تشکیل کمیسیون و بازگشایی پاکات: راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 19/10/1397 – بازرگان- ساختمان شماره 2 سازمان منطقه آزاد ماکو – دفتر معاونت توسعه مدیریت

⎫ سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .
⎫ کلیه هزینه های مربوط به چاپ و نشر اسناد و آگهی مزایده در روزنامه های محلی و کثیر الانتشار برعهده برندگان مزایده خواهد بود.
⎫ به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ماکو