EN TR

مناقصه و مزایده

تمدید مزایده عمومی فروش 25 قطعه از املاک سازمان منطقه آزاد ماکو – نوبت دوم

  • نوع: مزایده
  • شرکت / سازمان: سازمان منطقه آزاد ماکو
  • نوع معامله: فروش تعداد 25 قطعه زمین
  • تاریخ انقضا:

توضیحات

آگهی تمدید مزایده عمومی فروش 25 قطعه از املاک سازمان منطقه آزاد ماکو – نوبت دوم )تجدید(
سازمان منطقه آزاد ماکو در نظر دارد با استناد به بند 8 صورتجلسه مورخ ۹۷/۳/۲۰ هیأت مدیره محترم سازمان
تعداد 25 قطعه از امالک متعلق به خود را برابر مشخصات و قیمت کارشناسی ذکر شده در جدول ذیل، از طریق انتشار
آگهی مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید.
موضوع تمدید مزایده : فروش تعداد 25 قطعه زمین در شهرک ولیعصر و زمینهای مشهور به داداشخانی شهر ماکو
مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ ۹۷/۱۰/۲۵ تا تاریخ ۹۷/۱۰/۲۹ از ساعت 8 صبح تا ساعت 16 عصر
)اگهی های نوبت اول و دوم بترتیب در روزنامه های »شرق« در تاریخ 97/10/22 و »جام جم« در تاریخ 97/10/25 چاپ
می گردد.(
محل دریافت اسناد مزایده: کیلومتر 2 جاده بازرگان ماکو – ساختمان شماره 3 منطقه آزاد ماکو – مدیریت امالک
و اراضی
مهلت تحویل اسناد مزایده: با توجه به مصوبه کمیسیون معامالت سازمان منطقه آزاد ماکو مبنی بر تمدید 10 روزه
از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم، مهلت تحویل اسناد با احتساب تاریخ شروع دریافت )97/10/25 ،)تا پایان وقت اداری
روز شنبه مورخ 06/11/1397 می باشد.
محل تحویل اسناد مزایده : کیلومتر 2 جاده بازرگان ماکو –ساختمان شماره 3 منطقه آزاد ماکو - دبیرخانه معاونت
فنی و زیربنائی
هزینه خرید اسناد مزایده: مبلغ پانصد هزار )000.500 )ریال واریز به حساب شماره 5419926396 نزد بانک ملت
بنام سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: به میزان 5 درصد قیمت پایه بر اساس جدول ذیل که به صورت نقدی به
حساب شماره 0213011850001 نزد بانک صادرات بنام سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو واریز می گردد.
زمان و محل تشکیل کمیسیون و بازگشایی پاکات: رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/11/7 –
بازرگان- ساختمان شماره 2 سازمان منطقه آزاد ماکو – دفتر معاونت توسعه مدیریت
 سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .
 کلیه هزینه های مربوط به چاپ و نشر اسناد و آگهی مزایده در روزنامه های محلی و کثیر االنتشار برعهده
برندگان مزایده خواهد بود.
 به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
؛لیست قطعات مزایده در پیوست اسناد؛