خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاه پایش کیفیت هوا

  • نوع: مناقصه
  • شرکت / سازمان: سازمان منطقه آزاد ماکو
  • نوع معامله: مناقصه عمومی
  • تاریخ بازگشایی پاکات: 1398/02/02
  • تاریخ انقضا:
  • تاریخ ارسال مدارک : 1398/01/28
  • روزنامه های درج آگهی: دنیای اقتصاد - شرق

توضیحات

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو در نظر دارد مناقصه عمومي «خريد، نصب و راه اندازي تجهيزات ايستگاه پايش كيفيت هوا » را به شرح اسناد و مدارك مناقصه، از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي، به شرکتهای واجد شرايط واگذار نمايد.
لذا از متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود مطابق با شرایط زیر نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.
• دستگاه مناقصه گذار : سازمان منطقه آزاد تجاری– صنعتی ماکو
• موضوع مناقصه و شرح مختصري از كار :
«خريد، نصب و راه اندازي تجهيزات ايستگاه پايش كيفيت هوا » 
• شرایط شرکت کنندگان در مناقصه:
شرکت هایی که در موضوع اساسنامه آنها تأمین (فروش) تجهیزات برقی و تجهیزات مربوط به ایستگاه پایش کیفیت هوا ثبت شده باشد و یا دارای صلاحیت مربوطه از مراجع معتبر دولتی باشند.
• محل تحویل تجهیزات : منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو
برآورد اوليه : جمع کل برآورد اوليه به مبلغ کل 8،796،283،422 ریال (هشت میلیارد و هفتصد و نود و شش میلیون و دویست و هشتاد و سه هزار و چهارصد و بیست و دو ریال)
• مدت تحویل تجهیزات : چهل و پنج (45) روز و دوره گارانتي (تضمين)، هیجده (18) ماه شمسي پس از نصب و راه اندازی و 10 سال خدمات پس از فروش مي باشد.
• مبلغ تضمين شركت در مناقصه : تضمين شركت در مناقصه به ميزان 5 درصد مبلغ برآورد (440،000،000) ريال مي باشد كه بایستی براساس دستورالعمل مندرج در دعوتنامه شرکت در مناقصه و شرایط مناقصه به همراه برگ پيشنهاد قيمت ارائه گردد.
• محل دريافت اسناد مناقصه : کيلومتر 2 جاده بازرگان ـ ماکو، ساختمان شماره 3 سازمان منطقه آزاد ماکو، واحد مدیریت خدمات فنی ومهندسی.
• محل ارسال اسناد مناقصه : کيلومتر 2 جاده بازرگان ـ ماکو، ساختمان شماره 3 سازمان منطقه آزاد ماکو، دبیرخانه.
• مهلت خريد اسناد مناقصه : به مدت یک هفته کاری پس از چاپ آگهی نوبت دوم، از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ (آگهی نوبت اول در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۵ در روزنامه "شرق" و نوبت دوم در تاریخ۹۷/۱۲/۱۸ در روزنامه "دنیای اقتصاد"چاپ خواهد گردید). جهت خرید اسناد مناقصه، تقاضای کتبی شرکت در مناقصه در هنگام مراجعه به سازمان منطقه آزاد ماکو الزامی میباشد.
• قيمت اسناد مناقصه: مبلغ خرید اسناد مناقصه 1،000،000 (یک میلیون) ريال است كه بايد به حساب شماره 5419926396 بانك ملت شعبه بازرگان بنام سازمان منطقه آزاد تجاري ماکو واريز شده و رسيد آن پس از اخذ تائيدیه امور مالي (ساختمان شماره 2) به واحد مدیریت خدمات فنی و مهندسی (ساختمان شماره 3) تحويل داده شود.
• چنانچه پس از خريد اسناد مناقصه، مايل به مشاركت در آن نيستيد، مراتب را تا آخر وقت اداري مورخ ۹۷/۱۲/۲۶ کتباً از طريق شمارة فکس 34373411-044 به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهيد.
• مهلت ارسال اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت : تا پایان وقت اداری روز .۹۸/۰۱/۲۸ می باشد.
• تاریخ و محل بازگشایی اسناد مناقصه : پاکات مناقصه رأس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۰۲ در محل ساختمان شماره 3 سازمان منطقه آزاد ماکو، دفتر معاونت فنی و زیربنایی سازمان بازگشایی می گردند.
• تمامي اسناد مناقصه از جمله اين آگهي بايد به مهر و امضاء تعهد آور پيشنهاد دهنده برسد و با پيشنهاد قيمت ارائه شود.
• پيشنهادات واصله در مهلت مندرج در اسناد مناقصه بازگشایی خواهند شد و مناقصه گران می توانند در جلسه بازگشائي پاكات الف و ب و ج (پیشنهاد قیمت) حضور به هم رسانند. ضمناً سازمان منطقه آزاد ماکو در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها طبق قوانين و مقررات سازمان مختار است.
• ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
• اين فراخوان در وب سایت رسمی سازمان منطقة آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو به نشانی www.makufz.org نيز درج گرديده است.
• هزینه چاپ آگهی ها بر عهده برنده مناقصه می باشد.