سامانه توسعه و استقرار بستر ارائه خدمات الکترونیکِ شهروندی، مسافری و کسب وکار (ماکووند)

  • نوع: مناقصه
  • شرکت / سازمان: سازمان منطقه آزاد ماکو
  • نوع معامله: مناقصه عمومی
  • تاریخ بازگشایی پاکات: 1398/03/03
  • تاریخ انقضا:
  • تاریخ ارسال مدارک : 1398/02/07
  • روزنامه های درج آگهی: آگهی نوبت اول در تاریخ 03/02/98 در روزنامه "دنیای اقتصاد" و نوبت دوم در تاریخ 05/02/98 در روزنامه "جهان صنعت
  • وضعیت : در حال بررسی

توضیحات

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو در نظر دارد مناقصه : «سامانه توسعه و استقرار بستر ارائه خدمات الکترونیکِ شهروندی، مسافری و کسب وکار (ماکووند)» را به شرح اسناد و مدارك مناقصه، از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي، به شرکت های واجد شرايط واگذار نمايد.
لذا از متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود مطابق با شرایط زیر نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.

۱- دستگاه مناقصه گذار : سازمان منطقه آزاد تجاری– صنعتی ماکو

۲- مهندس مشاور : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو

۳- موضوع مناقصه و شرح مختصري از كار :
عبارت است از: شناخت ، تحلیل، طراحی، تامین مالی، ساخت، نصب و راه اندازی، بهره برداری، نگهداری و پشتیبانی و توسعه و روز آمدکردن " بستر ارائه خدمات الکترونیکِ شهروندی، مسافری و کسب وکار " بصورت BOT توسط سرمایه گذار و فروش خدمات سامانه به ذی نفعان به شرح مواد آتی.

۴- شرایط شرکت کنندگان در مناقصه:
شرکت کننده (یا کنسرسیوم) باید دارای گواهي رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی با شرایط زیر باشد:
- رتبه یک در زمینه"خدمات پشتیبانی"
- رتبه دو در زمینه "تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری"
داشتن حداقل رتبه 5 در زمینه های زیر:
- امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
- شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی
- مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات

۵- برآورد اوليه : جمع کل برآورد اوليه به مبلغ کل 222,003,763,158 (دویست و بیست و دو میلیارد و سه میلیون و هفتصد و شصت و سه هزار و یکصد و پنجاه و هشت) ريال .

۶- مدت تحویل تجهیزات : مدت زمان قرارداد 5 سال شمسی از زمان امضای آن می باشد که زمان بندی دوره های ساخت، اجرای آزمایشی و بهره برداری و انتقال به شرح ذیل تعیین می گردد.

۱-۶ دوره طراحی و ساخت : سرمایه گذار، ظرف مدت 2 ماه نسبت به طراحی و ساخت نرم افزار، سامانه با ظرفیت سرویس دهی به ذینفعان اقدام نماید.

۲-۶ دوره اجرای آزمایشی : مدت 2 ماه برای اجرای آزمایشی سامانه در نظر گرفته شده است که پس از اتمام طراحی و دوره ساخت آغاز می گردد.

۶-۳ دوره بهره برداری : مدت بهره برداری 5 سال است که پس از پایان دوره اجرای آزمایشی آغاز می¬گردد.

۴-۶ دوره انتقال : یک سال قبل از پایان دوره بهره برداری سرمایه گذار موظف است سامانه را ظرف حداکثر 12 ماه به سرمایه پذیر انتقال دهد.

۷- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : تضمين شركت در مناقصه به ميزان مبلغ 6.241.000.000 (شش میلیارد و دویست و چهل و یک میلیون) ريال مي باشد كه بایستی براساس دستورالعمل مندرج در دعوتنامه شرکت در مناقصه و شرایط مناقصه به همراه برگ پيشنهاد قيمت ارائه گردد.

۸- محل دريافت اسناد مناقصه : بازرگان ، ساختمان شماره 2 سازمان منطقه آزاد ماکو، واحد مدیریت فناوری اطلاعات و تحول اداری.

۹- محل ارسال اسناد مناقصه : بازرگان ، ساختمان مرکزی سازمان منطقه آزاد ماکو، دبیرخانه.

۱۰- مهلت خريد اسناد مناقصه : به مدت یک هفته کاری پس از چاپ آگهی نوبت دوم، از تاریخ ۹۸/۰۲/۰۷ لغایت ۹۸/۰۲/۱۵ (آگهی نوبت اول در تاریخ ۹۸/۰۲/۰۳ در روزنامه "دنیای اقتصاد" و نوبت دوم در تاریخ ۹۸/۰۲/۰۵ در روزنامه "جهان صنعت" چاپ خواهد گردید). جهت خرید اسناد مناقصه، تقاضای کتبی شرکت در مناقصه در هنگام مراجعه به سازمان منطقه آزاد ماکو الزامی میباشد.

۱۱- قيمت اسناد مناقصه: مبلغ خرید اسناد مناقصه 4،000،000 (چهار میلیون) ريال است كه بايد به حساب شماره 5419926396 بانك ملت شعبه بازرگان بنام سازمان منطقه آزاد تجاري ماکو واريز شده و رسيد آن پس از اخذ تائيدیه امور مالي (ساختمان شماره 2) به واحد مدیریت فناوری اطلاعات و تحول اداری. (ساختمان شماره 2) تحويل داده شود.

۱۲- چنانچه پس از خريد اسناد مناقصه، مايل به مشاركت در آن نيستيد، مراتب را تا آخر وقت اداري مورخ 25/02/1398 کتباً از طريق شمارة فکس 044- 34374921 به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهيد.

۱۳- مهلت ارسال اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت : تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۳۰ می باشد.

۱۴- تاریخ و محل بازگشایی اسناد مناقصه : پاکات مناقصه رأس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۳/۰۷ در محل ساختمان شماره 3 سازمان منطقه آزاد ماکو، دفتر معاونت فنی و زیربنایی سازمان بازگشایی می گردند.

۱۵- تمامي اسناد مناقصه از جمله اين آگهي بايد به مهر و امضاء تعهد آور پيشنهاد دهنده برسد و با پيشنهاد قيمت ارائه شود.

۱۶- پيشنهادات واصله در مهلت مندرج در اسناد مناقصه بازگشایی خواهند شد و مناقصه گران می توانند در جلسه بازگشائي پاكات الف و ب و ج (پیشنهاد قیمت) حضور به هم رسانند.
ضمناً سازمان منطقه آزاد ماکو در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها طبق قوانين و مقررات سازمان مختار است.

۱۷- از پيشنهادات واصله بر اساس مفاد اسناد مناقصه و آيين نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی، دو پيشنهاد به عنوان برندگان اول و دوم (در صورت وجود طبق مقررات) انتخاب ميشوند.

۱۸- ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

۱۹- اين فراخوان در وب سایت رسمی سازمان منطقة آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو به نشانی www.makufz.org نيز درج گرديده است.

۲۰- هزینه چاپ آگهی ها بر عهده برنده مناقصه می باشد.