فروش تعداد 5 قطعه از املاک سازمان منطقه آزاد ماکو

  • نوع: مزایده
  • تاریخ انقضا:
  • تاریخ ارسال مدارک : 1398/10/02
  • روزنامه های درج آگهی: روزنامه ایران - جام جم
  • نام برنده : زین العابدین قاسم زاده- نعمت حیدرزاده - فیروز بابازاده - سجاد محمدی- علیرضا دادگر اصل

توضیحات

سازمان منطقه آزاد ماکو در نظر دارد با استناد به بند 24 صورتجلسه مورخ 98/06/12 هیأت مدیره محترم سازمان تعداد 5 قطعه از املاک متعلق به خود را برابر مشخصات و قیمت کارشناسی ذکر شده در جدول ذیل، از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید.
موضوع مزایده : فروش تعداد 5 قطعه زمین واقع در شهرک ولیعصر و زمینهای مشهور به داداشخانی شهر ماکو
مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 98/09/16 تا تاریخ 98/09/25 از ساعت 8 صبح تا ساعت 16 عصر
محل دریافت اسناد مزایده: کیلومتر 3 جاده بازرگان ماکو – ساختمان شماره 3 منطقه آزاد ماکو – مدیریت املاک و اراضی
مهلت تحویل اسناد مزایده: از تاریخ 98/9/17 تا پایان وقت اداری مورخ 98/10/02
محل تحویل اسناد مزایده : کیلومتر 3 جاده بازرگان ماکو –ساختمان شماره 3 منطقه آزاد ماکو - دبیرخانه معاونت فنی و زیربنائی
هزینه خرید اسناد مزایده: مبلغ پانصد هزار (500.000)ریال واریز به حساب شماره 5419926396 نزد بانک ملت بنام سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: به میزان 5 درصد قیمت پایه بر اساس جدول ذیل که به صورت نقدی به حساب شماره 0213011850001 نزد بانک صادرات بنام سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو واریز می گردد.
زمان و محل تشکیل کمیسیون و بازگشایی پاکات: راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 03/10/1398 – بازرگان- ساختمان شماره 2 سازمان منطقه آزاد ماکو

• سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .
• کلیه هزینه های مربوط به چاپ و نشر اسناد و آگهی مزایده در روزنامه های محلی و کثیر الانتشار برعهده برندگان مزایده خواهد بود.
• به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-------------------------