مزايده سالن هاي شهرستان شوط و بازرگان

  • نوع: مزایده
  • شرکت / سازمان: سازمان منطقه آزاد ماکو
  • نوع معامله: مزایده عمومی
  • تاریخ بازگشایی پاکات: 1398/10/23
  • تاریخ انقضا:
  • تاریخ ارسال مدارک : 1398/10/14

توضیحات

سالن های چندمنظوره شهرستان شوط و شهر بازرگان با قیمت پایه ارائه شده از طرف کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مدت هفت روز کاری از تاریخ ۱۴ دی ماه ۹۸ به مزایده گذاشته می شود.
-۱ سالن چند منظوره شهرستان شوط: مساحت اعیانی1906 متر مربع اجاره بهاء ماهیانه۱۴ میلیون ریال
-۲ سالن کشتی شهرستان شوط: مساحت اعیانی 800 متر مربع اجاره بهاء ماهیانه ۷ میلیون ریال
-۳ سالن چند منظوره بازرگان: مساحت اعیانی 1906 متر مربع اجاره بهاء ماهیانه ۲۰ میلیون ریال

لازم بتوضيح است تجهيزات سالن هاي شوط برعهده سازمان ميباشد. در ضمن شركت كنندگان بايستي 5% مبلغ كل مزايده جداگانه براي هر سالن به شماره حساب 5419926396 نزد بانك ملت شعبه بازرگان بنام سازمان منطقه آزاد ماكو واريز و فيش واريزي را همراه با پاكت درب بسته اعلامي به دبيرخانه ساختمان مركزي تحويل نمايند.