واگذاری سالن هاي چندمنظوره و ورزشی شهرستان شوط

  • نوع: مزایده
  • شرکت / سازمان: سازمان منطقه آزاد ماکو
  • نوع معامله: فراخوان
  • تاریخ بازگشایی پاکات: 1398/12/14
  • تاریخ انقضا:

توضیحات

سالن هاي چندمنظوره و ورزشی شهرستان شوط به شرح ذیل واگذار می شود
شخصات سالن ها:
-۱ سالن چند منظوره شهرستان شوط:
با مساحت 1906 متر مربع اجاره بهاء ماهیانه ۱۴ میلیون ریال
-۲ سالن کشتی شهرستان شوط:
با مساحت اعیانی 800 متر مربع اجاره بهاء ماهیانه ۷ میلیون ریال

لازم بتوضیح است شرکت کنندگان جهت شرکت در مزایده ۵ ٪ مبلغ کل اجاره بهای سالیانه هر سالن را نزد بانک صادرات به شماره حساب ۰۲۱۳۰۱۱۸۵۰۰۰۱ بنام سازمان منطقه آزاد ماکو به عنوان سپرده شرکت در مزایده واریز نموده و تا تاریخ ۱۲ اسفند ۹۸ فیش واریزی را به همراه مدارک مربوطه به دفتر مدیریت پشتیبانی تحویل و فرم پیشنهاد قیمت را دریافت، پس از اعلام پیشنهاد قیمت خود را در پاکت درب بسته تحویل دبیرخانه مرکزی واقع در ساختمان مرکزی نمایند.