عملیات فاز اول فنس کشی محدوده منطقه آزاد ماکو (به طول 10 کیلومتر)

  • نوع: مناقصه
  • شرکت / سازمان: سازمان منطقه آزاد ماکو
  • نوع معامله: مناقصه عمومی
  • تاریخ بازگشایی پاکات: 1399/09/12
  • تاریخ انقضا:
  • روزنامه های درج آگهی: ایران - جام جم
  • وضعیت : در حال بررسی

توضیحات

مناقصه عمومی «عملیات فاز اول فنس کشی محدوده منطقه آزاد ماکو (به طول 10 کیلومتر)»

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو در نظر دارد «عملیات فاز اول فنس کشی محدوده منطقه آزاد ماکو (به طول 10 کیلومتر)» را به شرح اسناد و مدارك مناقصه، از طريق مناقصه عمومي دو مرحله ای، به شرکتهای پیمانکاری واجد شرايط واگذار نمايد؛ لذا از متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود مطابق با شرایط زیر نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.
1- دستگاه مناقصه گذار : سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو
2- مهندس مشاور : مهندسین مشاور تیوکاوان اطلس
3- موضوع مناقصه و شرح مختصري از كار :
اجراء فاز یک راه دسترسی و محصور سازی منطقه آزاد ماکو به طول 10133 متر که مشتمل بر عملیات خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح پخش و آب پاشی، کامپکت و ابنیه فنی پلهای موجود در مسیر و اجرای فنس کشی (بدنه دیوار بتنی پیش ساخته مسلح، ستونکها، میله ها، شاخکها، فنس و سیم خاردار) و ساخت 3 باب گیت فرعی به همراه محوطه سازی و اجرای لایه آسفالتی، برابر نقشه هاي اجراي و مشخصات فني مي باشد.
4- محل اجراي پروژه : گیت ورودی منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو
5- برآورد اوليه پروژه : براساس فهرست بهای ابنیه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، راه و باند سال 1399، با اعمال ضرايب قانونی جمعاً مبلغ 184،612،126،393 ريال (یکصد و هشتاد و چهار میلیارد و ششصد و دوازده میلیون و صد و بیست و شش هزار و سیصد و نود و سه) ريال.
6- مدت اجراي پروژه : بیست و چهار (24) ماه شمسی و دوره تضمین بيست و چهار (24) ماه شمسی می باشد.
7- رشته و گروه پيمانكار : داشتن حداقل صلاحيت پيمانکاری در پاية پنج ( 5 ) رشتة ساختمان و ابنيه و پایه پنج (5) راه و ترابری.
8- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : تضمين شركت در مناقصه به ميزان 6،700،000،000 (شش میلیارد و هفتصد میلیون) ريال مي باشد كه بایستی براساس دستورالعمل مندرج در دعوتنامه شرکت در مناقصه و شرایط مناقصه به همراه برگ پيشنهاد قيمت ارائه گردد.
9- قيمت اسناد مناقصه: مبلغ 15,000,000 (پانزده ميليون) ریال
10- نحوه دريافت اسناد مناقصه : پس از واريز مبلغ 15،000،000ریال به حساب شماره 5419926396 بانک ملت، شعبة بازرگان بنام سازمان منطقه آزاد تجاری_صنعتی ماکو، بایستی اصل فیش واریزی توسط پست پیشتاز به آدرس "ماکو، بازرگان، ساختمان شماره 2 سازمان منطقه آزاد ماکو، واحد امور مالی، ارسال گردد.
لازم به ذکر است ارسال الکترونیکی اسناد مناقصه به متقاضیان، منوط به دریافت اصل فیش واریزی بانکی توسط واحد مالی سازمان و همچنین ارسال اسکن فیش واریزی بانکی مذکور به همراه اسکن رسید پستی حاوی کد مرسوله به آدرس پست الکترونیکی tech.eng.mfz@gmail.com توسط شرکت کنندگان می باشد.
11- نشاني محل تسليم پيشنهادها: ماکو، بازرگان، ساختمان شماره 2 سازمان منطقه آزاد ماکو، دبیرخانه معاونت فنی و زیربنایی.
12- مهلت واریز وجه خريد اسناد مناقصه : به مدت هفت روز کاری پس از چاپ آگهی نوبت دوم، از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
- آگهی نوبت اول در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ در روزنامه "ایران" و نوبت دوم در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰در روزنامه "جام جم" چاپ می گردد.
13- مهلت ارسال اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت : تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ می باشد
با عنایت به محدودیتهای کرونایی حاکم بدینوسیله مهلت ارسال اسناد مناقصه مذکور تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۹/۹/۱۸ تمدید می گردد.

14- تاریخ و نحوه بازگشایی اسناد مناقصه : مناقصه گران محترم ضمن ارسال پاکات الف، ب (فنی و بازرگانی) و ج در پاکت لفاف، آگاهی داشته باشند که پاکات "الف" دریافتی رأس ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲، در كمیسيون معاملات سازمان (ساختمان شماره 2) باز و خوانده مي شود. پاکات فنی و بازرگانی «ب» مناقصه گرانی که پاکت "الف" آنها واجد شرایط باشد، به کمیته فنی و بازرگانی سازمان تحویل داده خواهد شد. پس از بررسی و امتیاز دهی، از مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی فنی بازرگانی 65 از 100 امتیاز را کسب نمایند، متعاقباً جهت شرکت در جلسه بازگشایی پیشنهادات قیمت (پاکت ج) دعوت به عمل می آید. بديهي است پاكات (ج) مناقصه گراني که پاکت ماقبل، مورد قبول واقع نشده باشند و یا حداقل امتیاز ارزیابی فنی و بازرگانی، را کسب ننموده باشند، بازگشایی نگردیده و عیناً مسترد خواهد گرديد.
شایان ذکر است، تاریخ بازگشایی اسناد نیز ساعت 12:00 روز شنبه مورخ۹۹/۰۹/۲۲ خواهد بود.


تبصره1: حضور يك نفر نماينده معرفی شده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسات افتتاح پاکات (با رعایت پروتکل های بهداشتی) آزاد است.
تبصره 2: سازمان منطقه آزاد ماکو در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها طبق قوانين و مقررات سازمان مختار است.
15- تمامي اسناد مناقصه از جمله اين آگهي بايد به مهر و امضاء تعهد آور پيشنهاد دهنده(گان) برسد و همراه با پيشنهاد قيمت ارائه شود.
16- از پيشنهادات واصله بر اساس دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای -ویرایش سوم به شماره ۹۴/158764مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ ، دو پيشنهاد به عنوان برندگان اول و دوم انتخاب ميشوند.
17- ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
18- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 3100-044، داخلی 331، سرکار خانم مهندس آیرملو تماس حاصل فرمائید.
19- هزینه چاپ آگهی ها بر عهده برنده مناقصه می باشد.