6 قطعه از قطعات تفکیکی باغ داداشخانی شهرستان ماکو

  • نوع: مزایده
  • شرکت / سازمان: سازمان منطقه آزاد ماکو
  • نوع معامله: مزایده عمومی
  • تاریخ بازگشایی پاکات: 1399/10/16
  • تاریخ انقضا:
  • تاریخ ارسال مدارک : 1399/10/07
  • روزنامه های درج آگهی: آراز آذربایجان
  • وضعیت : در حال بررسی

توضیحات

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو در نظر دارد 6 قطعه از قطعات تفکیکی باغ داداشخانی را با استناد به بند 24 صورتجلسه مورخ 1398/06/12 هیأت مدیره، برابر مشخصات و قیمت کارشناسی ذکر شده در جدول ذیل، به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید؛

لذا از متقاضيان محترم دعوت مي گردد مطابق با شرایط زیر نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام نمایند.

1- دستگاه مزایده گذار : سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو

2- موضوع مزایده: فروش 6 قطعه از قطعات تفکیکی باغ داداشخانی شهر ماکو

3- مبلغ تضمين شركت در مزایده : تضمين شركت در مزایده به میزان 5 درصد قیمت پایه هر قطعه تفکیکی تعیین گردیده است که بایستی مطابق جدول ذیل به صورت نقدی به حساب شماره 0213011850001 نزد بانک صادرات به نام سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو، برای هر قطعه به صورت جداگانه واریز گردیده و ارائه گردد.

4- هزینه خرید اسناد مزایده: مبلغ 500،000 (پانصد هزار) ریال

5- مهلت واریز وجه خريد اسناد مزایده: به مدت ده روز کاری از زمان چاپ آگهی نوبت دوم، از تاریخ 1399/09/24 لغایت 1399/10/07

- آگهی های نوبت اول و دوم به ترتیب در تاریخ های ۱۳۹۹/۰۹/۲۲و ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ در روزنامه "آراز آذربایجان." چاپ می گردد.

6- نحوه دريافت اسناد مزایده: پس از واريز مبلغ 500،000 ریال به حساب شماره 5419926396 بانک ملت، شعبة بازرگان به نام سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو، بایستی اصل فیش بانکی واریزی را پس از اخذ تائیدیه واحد امور مالی سازمان، به دبیرخانه کمیسیون معاملات تحویل داده و اسناد مزایده را دریافت نمایند.

7- نشاني محل تسليم پيشنهادها: ماکو، بازرگان، ساختمان شماره 2 سازمان منطقه آزاد ماکو، دبیرخانه کمیسیون معاملات.

8- مهلت ارسال اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ می باشد.
9- تاریخ، مکان و نحوه بازگشایی اسناد مزایده: پاکات دریافتی رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۶ در ساختمان شماره 2 سازمان، بازگشایی خواهند گردید.

تبصره 1: حضور يك نفر نماينده معرفی شده از طرف هر يك از مزایده گران در جلسه افتتاح پاکات (با رعایت پروتکل های بهداشتی) آزاد است.

تبصره 2: سازمان منطقه آزاد ماکو در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها طبق قوانين و مقررات سازمان مختار است.

تبصره 3: به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

11- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 3100-044، داخلی 331، سرکار خانم مهندس آیرملو (دبیرکمیسیون معاملات سازمان) تماس حاصل فرمائید.

12- هزینه چاپ آگهی ها در روزنامه ها بر عهده برنده مزایده می باشد.