Prösödürler ve Kurallar

 • Bankalar ve Kredi Kurumların Kuruluşu
 • Bankalr ve kredi kurumları yerli ve yabancı veya ortaklı sermaye ile Maku SB'de kurulabilirler
 • Yerli ve yabancı bankalar ve kredi kurumların bölgede kurulması veya şubelerin açılmasının şartı, maku SB müdürlüğüne önerilmesi ve merkez bankasının izini ve Maku SB'de kayıt yapılmasıdır
 • Yerli ve yabancı bankalar ve kredi kurumların bölgede ofis kurulması şartı, maku SB müdürlüğüne önerilmesi ve merkez bankasının ofis müdürü hususdaki izini ve bölgede kayıt yapılmasıdır. Söz konusu ofisler banka işlemlerini yapmaya izinleri yoktur
 • Bankalar ve kredi kurumların sermayesi %100'ü yerli veya yabncı uyrukluya ait veya ortaklı olabilir
 • Bölgede kurulan bankalar, verilen izine göre yurtdışı bankacılık işlemlerini yapabilirler. Yurtdışı işlemleri yapan bankalara yerli parayla işlem yapmak yasaktır ve tüm işlemleri yabancı paraya yapmak zorundadırlar
 • Banka veya kredi kurumların LLP şirketi veya anonim şirketi halinde kurulmasına 1968 yılın ticaret kanununa göre izin verilir.
Maku SB'de çalışan banka birimlerin en az yatirim miktarı aşağıdaki tablodaki gibidir:
Kurum Tipi Yurtiçi Bankacılık Birimi Yurtdışı Bankacılık Birimi
Banka En az 35 Milyar Riyal En az 10 Milyon Dollar
Kredi Kurumu En az 15 Milyar Riyal En az 5 Milyon Dollar
Yabancı Banka veya Kredi Kurumun Şubesi En az 10 Milyar Riyal En az 3 Milyon Dollar
Açıklama: Yukarıda verilen miktarların tamamı merkez bankasında nakit olarak mevduat şeklinde yatırılmalıdır
 • Anonim Şirket
 • Hissedarlar tarafından imzalanan bildirimden (2 nüsha)
 • Hissedarlar tarafından imzalanan iç tüzüğün tum sayfalardan (2 nüsha)
 • Hissedarlar ve müfettişler tarafından imzalanan genel kurulun gündeminden (2 nüsha)
 • Tüm yöneticiler tarafından imzalanan ilk genel kurulun gündeminden (2 nüsha)
 • Tüm yöneticilerin, hissedarların ve müfettişlerin kimliklerinin ilk sayfasından aslı gibi olan kopya (tüzel kişiler için kimlik kopyasi yerine resmi gazete ilanı teslim edilmektedir)
 • Bölge bankalarından birinden sermayenin en az %35'ini ödemeye dahil bir onaylamış belge teslim etmek
 • Sermayrnin tamamı veya bir kısmı gayrinakdi olduğu durumda adelet bakanlığın resmi uzmanı onaylayan bir belge
 • Şirket kayıt yapma harcını ödemek ve müdürlüğün mali işlerinden bir onaylama belgesi almak ve tüm aşamalardan sonra gazetede bir ilan yapmak
 • Son aşamada şirketin ticari defterler(gelir ve gider deftri ve defteri kebir)'in kapatılması
 • Limited Şirket
 • Tüm ortaklar tarafından imzalanan ortaklık belgesinde (2 nüsha)
 • Tüm ortaklar tarafından imzalanan iç tüzük'den (2 nüsha)
 • Tüm ortaklar tarafından imzalanan ilk genel kurulun gündeminden (2 nüsha)
 • Ortaklar ve yöneticiler tarafından imzalanan genel kurulun gündeminden (2 nüsha)
 • Tüm ortakların ve yöneticilerin kimliklerinin ilk sayfasından aslı gibi olan kopya (tüzel kişiler için kimlik kopyasi yerine resmi gazete ilanı teslim edilmektedir)
 • Sermayrnin tamamı veya bir kısmı gayrinakdi olduğu durumda ortakları tarafından onaylayan bir belge
 • Şirket kayıt yapma harcını ödemek ve müdürlüğün mali işlerinden bir onaylama belgesi almak ve tüm aşamalardan sonra gazetede bir ilan yapmak
 • Son aşamada şirketin ticari defterler(gelir ve gider deftri ve defteri kebir)'in kapatılması
 • a. Yapı Ruhsatı Yürürlüğe giren imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla verilen ruhsattır.
 • b. Yapı Kullanım İzini Yapı ruhsatı alan yatırımcıya, ilgili işlemleri yapdıktan sonra bu izin verilir ve bu belgeyi aldıkdan sonra işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma zorundadır. Sınai Birimin Yapı Aşamaları
 • Dilekçe ve faaliyet ruhsatı müracaat formu doldurmak
 • Projeyi açıklama planı
 • Verşlen belgeler ve planı incelemek
 • Arsa veya arazi seçme ve anlaşma yapma
 • Zemin etüt raporları
 • Makineler, malzemeler ve ham maddeleri vergisiz ithalat yapmak
 • Kuruluş yeri veya iş yerin ilk çalışmasi
 • Toplu üretim aşamasında sanayi müdürlüğünden yapı kullanım izini almak
 • Açma ve çalışma ruhsatı almak
 • Üretilen malların belli bir miktarını ülke içine transfer etmek için katma değer payını almak için dilekçe vermek ve formu doldurmak ve katma değer oranını belirlemek
 • Süreç
 • a) Yapı Ruhsatı Almak Süreci
 • Aşağıdaki belgeleri sanayi müdürlüğüne teslim etmek
 • Gerçek kişiler için kimliklerinin fotokopisi
 • Tüzel kişler için şirket kurum ilanı ve genel müdürün kimliklerinin fotokopisi
 • Dilekçe formunu doldurmak
 • Teknik ve economic planını teslim etmek
 • Arsa veya arazi'si olan kişilerin arazi evrakları
 • Proje ile ilgili olan başka belgeler ve evraklar
 • 1. Dilekçeyi sanayi müdürlüğünde incelemek
 • 3. Yatırım komisyonunda sunmak
 • 4. Sonucu yatırımcıya açıklamak
 • 5. Yapı ruhsatının harcını ödemek
 • 6. Yapı ruhsatında kaydolan tüm koşullar, taahutlar ve plan takvimini yatırımcı tarafında imzalanmak
 • 7. Sanayi müdürlüğünde yapı ruhsatı imzalanması ve yatırımcıya teslim edilmesi
 • b) Yapı Kullanım İzini Alma Süreci
 • 1. Aşağıdaki belgeleri sanayi müdürlüğüne teslim etmek
 • Gerçek kişiler için kimliklerinin fotokopisi
 • Tüzel kişler için şirket kurum ilanı ve genel müdürün kimliklerinin fotokopisi
 • Dilekçe formunu doldurmak
 • Kullanım formunu doldurmak
 • Yapı ruhsatının aslı veya başka örgütlerden verilen kullanım izini
 • 2. Dilekçeyi sanayi müdürlüğünde incelemek
 • 3. İşletmeden ziyaret etmek
 • 4. Yatırım komisyonunda sunmak
 • 5. Sonucu yatırımcıya açıklamak
 • 6. Yapı kullanım izininin harcını ödemek
 • 7. Yapı kullanım izininde kaydolan tüm koşullar, taahutlar ve plan takvimini yatırımcı tarafında imzalanmak
 • 8. Sanayi müdürlüğünde yapı kullanım izini imzalanması ve yatırımcıya teslim edilmesi

Alıp-Satılabilen Depo Makbuzunun Verilmesi

 • Bölge gümrüğüne dilekçe vermek ve ilk inceleme
 • Bölge müdürlüğünün hukuki işleri yönetimine muracaat etmek ve alım ve yükleme evraklarını onaylamak
 • Depo makbuzu, konşimento ve onaylanmış faturayı bölge müdürlüğünün gümrüğüne teslim etmek ve alıp-satılabilen depo makbuzunu almak
 • Gümrükde olan bankada depo makbuzunun harcını ödemek
 • Bölge müdürlüğünde depo makbuzunun son imzalanması ve verilmesi

Araba İthalatına İzin Belgesi Verme Süreci

  1 . Aşağıdaki evrakları ticaret yönetimine teslim etmek
 • Araba ithalatı için dilekçe
 • Bölgede yaşıyanlar ve iktisat alanında çalışanlar tarafından gerekli belgeler
 • Performa Faturası
 • Araba ithalatı için taahutname
 • 2 . Araba ithalatına izin belgesi vermek

Maku SB'de Yatırım Aşamaları

 • Yatırımcının yatırım formunu ekonomi ve yatırım müdürlüğünden alıp ve doldurması
 • Yatırımcının yatırım anketini ekonomi ve yatırım müdürlüğünden alıp ve doldurması
 • Şirket kayıt yapma dairesine müracaat edip ve şirket kaydı yaptırmak (gerekirse)
 • Yatırım anketi yatırım müdürlüğünde incelenmesi
 • İlgili müdürlükler, daireler ve örgütlerden sorgulanması
 • Yatırım ruhsatın verilmesi
 • Kuruluş izni aldıktan sonra, yatırımcının teknik ve inşaat müdürlüğünden arsa veya yer uygulanması için müracaatı
 • Teknik ve inşaat müdürlüğünden arsa veya yer krokisi yatırımcıya önerilmesi veya verilmesi
 • Arsanın satılması veya kira vermesi için anlaşma yapmak
 • Projenin ilerlemesi için periyodik ziyaretler gerçekleştirmek
 • Kuruluşun işletilmesi
 • SB avantajlarından yararlanmak için işletme ruhsatı veya iktisadi ve ticari ruhsatı(gerekirse) almak

Döviz

 • Maku SB'nin para ve bankacılık işlem talimatlarına göre, döviz kurulması bölge müdürlüğünün önerisi ve merkez bankasının verdiği izine tabidir. Ayrıca döviz kurulması kollektif şirket halınde olmalıdır. Birinci tür döviz, asgari sermayesi 50 milyar riyal ve ikinci tür döviz, asgari sermayesi 200 milyar riyal'dır ki merkez bankasında nakit olarak yatırılmalıdır.

Menşe Belgesi Verme Süreci

  1 . İktisadi ve yatırım müdürlüğüne dilekçeyi teslim etmek
  2 . Ticaret yönetimine aşağıdaki belgeleri teslim etmek
  İthalat İçin:
 • Maku SB'nin gümrük ve tranzit yönetiminden verilen depo makbuzunu teslim etmek
 • Alıcı adına fatura vermek
 • Alıcı adına peking listesi vermek
 • İhracat İçin:
 • Menşe belgesi için dilekçe
 • Ticaret kartın fotokopisi
 • Malın ihracat ruhsatı
 • Malın taşıma konşimentosu'nun aslı
 • Malı üreten şirketin faturası
 • 3.Verilen evrakları incelemek
  4 . Evraklar yanılışız olduğu durumda müdürlük tarafında belirlenen miktarda harc ödemek
  5 . Menşe belgeyi vermek

Ticarı Kartın Verme Sürecinde Maku SB'de Alınan Belgeler

  Tüzel Kişiler İçin:
 • Şireketin tüzüğünden 2 takım fotokopi
 • Şirketin kayıt belgesinden 2 adet fotokopi
 • Şirketin yapı ilanından 2 adet fotokopi
 • Gazetede verilen şirketin yapı ilanı ve en son değişimlerinden 2 adet fotokopi
 • 2 adet 3*4 fotoğraf
 • Genel müdürün pasaportunun bilgi sayfalarından 2 takım fotokopi
 • Gerçek Kişiler İçin:
 • Şirket kayıt dairesinden alınan gerçek kişilerin kayıt belgeleri
 • 2 adet 3*4 fotoğraf
 • Pasaportun bilgi sayfalarından 2 takım fotokopi

Yükün Giriş, Çıkış ve Çıkarma Aşamaları

 • Kamyonların sınır'da konşimento veya CMR'ların kayıt yapması ve sınır satır sayısı almak
 • Boşaltma izin formunu doldurmak ve Bazergan ve bölge gümrük müdürlüğünün boşaltma ve yüklme dairesinden yük boşaltma emri almak
 • Belirlenmiş depoda yükü boşaltmak ve SB müdürlüğünün depo makbuzunu almak
 • Kayıt sipariş için Sanayi, Maden ve Ticaret bakanlığına muracaat etmek
 • Yükün harcının bankalardan tamin ettiği durumda kredi açılış için bankaya muracaat etmek
 • Kanuni izinler ve ruhsatlar için ilgili makamlra muracat etmek
 • Yükün kesin girişi beyannamesini teslim etmek için Bazergan gümrüğüne muracaat etmek
 • Beyannameyi bölge müdürlüğün gümrüğüne teslim etmek ve yükün çıkış izini'ni almak
 • Bölge müdürlüğünün izini'ni Bazergan gümrüğüne teslim etmek ve beyannamenin son imzasını almak
 • Malın Bazergan ve bölge gümrüklerinden yükleme ruhsatı almak
 • Malı yükleme ve fatura almak
 • Bazergan ve bölge gümrüğünün çıkıkşında yükün çıkışının son işlemlerini yapmak

İktisadi Faailiyet İzini Vermek ve Uzaltma Süreci

  1 . Aşağıdaki belgeleri ticaret müdürüne teslim etmek Tüzel Kişiler:
 • Aslı gibi olunmuş faaliyet izini veya yapı kullanım izininin fotokopisi
 • Genel müdürün pasaportunun aslı gibi olunmuş fotokopisi
 • Resmi gazetede verilen ilan ve en son şirketi değiştirme durumun aslı gibi olunmuş fotokopisi
 • Çalışma yerinin kira sözleşmesi
 • Genel müdürün iki adet 3*4 fotoğrafı
 • Gerçek Kişiler:
 • Aslı gibi olunmuş faaliyet izininin veya daimi fotokopisi
 • Pasaportun aslı gibi olunmuş fotokopisi
 • Çalışma yerinin kira sözleşme fotokopisi
 • İki adet 3*4 fotoğrafı
 • 2 . İş yerinden ziyaret etmek ve harç miktarının belirlenmesi
  3 . Harç parasını Bazergan şubesinde Saderat bankası'nın 0209374136002 numaralı hesabına yatırmak
  4 . Mali işleri müdürlüğünden yatırma onayı almak ve ticaret müdürlüğüne teslim etmek
  5 . İktisadi faaliyet izini ilgili makam tarafından doğrulaması ve imzası