تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی پروژه فاز دوم فنس کشی منطقه آزاد ماکو

تجدید  آگهی فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی پروژه فاز دوم فنس کشی منطقه آزاد ماکو بطول ۱۳/۵ کیلومتر سازمان  منطقه آزاد ماکو در نظر داردتجدید فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی پروژه فاز دوم فنس کشی منطقه آزاد ماکو بطول ۱۳/۵ کیلومتربه شماره (سیستمی۲۰۰۱۰۹۴۶۶۷۰۰۰۰۰۸ ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. […]