هیئت وزیران در جلسه مورخ 1389/10/05 بنا به پیشنهاد شماره 892/10/510 مورخ 1389/09/20 شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند ((ب)) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1372- اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو را تصویب نمود…

کلیه تغییرات + (دانلود فایل)

تاریخموضوعملاحظاتاستناد قانونیلینک متنلینک فایل
1389/10/05مصوبه هیات وزیران قراردادها
1389/10/20نظر مجمع مشورتی حقوقی قراردادها
1389/11/20نظر شورای نگهبان (مغایرت)مرحله یکماصل 85 قراردادها
1389/12/15مصوبه هیات وزیران (اصلاحی) قراردادها
1390/06/19جدول تطبیقی قراردادها
1390/06/22نظر مجمع مشورتی حقوقی قراردادها
1390/07/03نظر شورای نگهبان (مغایرت)مرحله دوماصل 85 قراردادها
1390/07/10مصوبه هیات وزیران (اصلاحی) قراردادها
1390/07/24جدول تطبیقی قراردادها
1390/07/26نظر مجمع مشورتی حقوقی قراردادها
1390/07/27نظر شورای نگهبان (تایید)مرحله سوم قراردادها
1390/09/01متن نهایی اساسنامه قراردادها
---نظرات استدلالی شورای نگهبان قراردادها
1390/12/27ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قراردادها

All Rights Reserved to Maku Free Zone Organization.

Login