قوانین و مقررات کلی

ردیفموضوعدریافت فایل
۱قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور
۳بیانیه گام دوم انقلاب
۴سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی pdf-svgrepo-com
۵سند تحول دولت سیزدهم pdf-svgrepo-com
۶سند نقشه راه توسعه صادرات کشور pdf-svgrepo-com
۷برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی pdf-svgrepo-com
۸سند ملی آمایش سرزمین pdf-svgrepo-com
۹برنامه همکاری های ۲۵ ساله ایران و چین pdf-svgrepo-com
۱۰سند راهبردی توسعه گردشگری کشور pdf-svgrepo-com
۱۱سند آمایش مراکز لجستیک کشور pdf-svgrepo-com
۱۲سند نقشه جامع علمی کشور pdf-svgrepo-com

نسخه آزمایشی

قوانین و مقررات مورد استفاده جاری

ردیفموضوعملاحظاتدریافت فایل
۱آئین نامه مقررات صادرات و واردات
۲کتاب قوانین و مقررات مناطق آزاد
۳قانون بیمه
۴قانون تجارت pdf-svgrepo-com
۵قانون احکام دائمی برنامه های توسعه pdf-svgrepo-com
۶قانون مالیاتهای مستقیم pdf-svgrepo-com
۷قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولت pdf-svgrepo-com
ورود