قوانین و مقررات کلی

ردیفموضوعدریافت فایل
1قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور
3بیانیه گام دوم انقلاب
4سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی pdf-svgrepo-com
5سند تحول دولت سیزدهم pdf-svgrepo-com
6سند نقشه راه توسعه صادرات کشور pdf-svgrepo-com
7برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی pdf-svgrepo-com
8سند ملی آمایش سرزمین pdf-svgrepo-com
9برنامه همکاری های 25 ساله ایران و چین pdf-svgrepo-com
10سند راهبردی توسعه گردشگری کشور pdf-svgrepo-com
11سند آمایش مراکز لجستیک کشور pdf-svgrepo-com
12سند نقشه جامع علمی کشور pdf-svgrepo-com

نسخه آزمایشی

قوانین و مقررات مورد استفاده جاری

ردیفموضوعملاحظاتدریافت فایل
1آئین نامه مقررات صادرات و واردات
2کتاب قوانین و مقررات مناطق آزاد
3قانون بیمه
4قانون تجارت pdf-svgrepo-com
5قانون احکام دائمی برنامه های توسعه pdf-svgrepo-com
6قانون مالیاتهای مستقیم pdf-svgrepo-com
7قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولت pdf-svgrepo-com
ورود