شماره تلفن های ضروری منطقه آزاد ماکو

شهرستان ماکو
ردیفنام مرکزتلفن
۱سازمان منطقه آزاد ماکو ۰۴۴۳۱۰۰
۲نیروی انتظامی ۰۴۴۳۴۲۲۲۴۲۳
۳راهنمایی و رانندگی ۰۴۴۳۴۲۲۳۵۳۵
۴درمانگاه تامین اجتماعی ۰۴۴۳۴۲۴۰۱۱۵
۵بیمارستان فجر ۰۴۴۳۴۲۴۴۲۰۵
۶هلال احمر ۰۴۴۳۴۲۲۴۴۱۱
۷ایران خودرو ۰۴۴۳۴۲۲۸۵۷۶
۸اداره راه و شهرسازی ۰۴۴۳۴۲۲۳۸۱۲
۹آموزش و پرورش ۰۴۴۳۴۲۵۰۱۲۹
۱۰شهرداری ۰۴۴۳۴۲۲۲۱۴۱
۱۱فرمانداری ۰۴۴۳۴۲۴۰۰۴۲
شهرستان شوط
ردیفنام مرکزتلفن
۱نیروی انتظامی ۰۴۴۳۴۲۷۷۶۵۲
۲بیمارستان شهداء ۰۴۴۳۴۲۷۷۴۹۵
۳هلال احمر ۰۴۴۳۴۲۷۲۱۰۰
۴آموزش و پرورش ۰۴۴۳۴۲۷۲۰۶۹
۵شهرداری ۰۴۴۳۴۲۷۲۱۴۰
۶فرمانداری ۰۴۴۳۴۲۷۲۵۲۵
۷راهنمائی و رانندگی ۰۴۴۳۴۲۷۲۰۳۰
شهرستان پلدشت
ردیفنام مرکزتلفن
۱نیروی انتظامی ۰۴۴۳۴۲۸۴۴۴۰
۲بیمارستان امام خمینی ۰۴۴۳۴۲۸۵۰۱۲
۳هلال احمر ۰۴۴۳۴۲۸۲۰۵۰
۴آموزش و پرورش ۰۴۴۳۴۲۸۲۶۷۰
۵شهرداری ۰۴۴۳۴۲۸۳۰۸۰
۶فرمانداری ۰۴۴۳۴۲۸۲۴۲۴
۷راهنمائی و رانندگی ۰۴۴۳۴۲۸۲۰۰۴
ورود