شماره تلفن های ضروری منطقه آزاد ماکو

شهرستان ماکو
ردیفنام مرکزتلفن
1سازمان منطقه آزاد ماکو 0443100
2نیروی انتظامی 04434222423
3راهنمایی و رانندگی 04435241222
4درمانگاه تامین اجتماعی 04434240115
5بیمارستان فجر 04434244205
6هلال احمر 04434224411
7ایران خودرو 04434228576
8اداره راه و شهرسازی 04434223812
9آموزش و پرورش 04434250129
10شهرداری 04434222141
11فرمانداری 04434240042
شهرستان شوط
ردیفنام مرکزتلفن
1نیروی انتظامی 04434277652
2بیمارستان شهداء 04434277495
3هلال احمر 04434272100
4آموزش و پرورش 04434272069
5شهرداری 04434272140
6فرمانداری 04434272525
7راهنمائی و رانندگی 04434272030
شهرستان پلدشت
ردیفنام مرکزتلفن
1نیروی انتظامی 04434284440
2بیمارستان امام خمینی 04434285012
3هلال احمر 04434282050
4آموزش و پرورش 04434282670
5شهرداری 04434283080
6فرمانداری 04434282424
7راهنمائی و رانندگی 04434282004
ورود