شماره تلفن های ادارات منطقه آزاد ماکو

ردیفنام ادارهشهرستانتلفن
۱مدیریت توسعه گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکوماکو داخلی(۲۴۱) ۰۴۴۳۱۰۰
۲اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریماکو ۰۴۴۳۲۴۲۹۷۶۵
۳اداره هواشناسیماکو ۰۴۴۳۴۳۷۲۴۵۰
۴اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریشوط ۰۴۴۳۴۲۷۷۰۸۲
۵اداره هواشناسی پلدشت ۰۴۴۳۴۲۸۵۶۳۰
ورود