شماره تلفن های ادارات منطقه آزاد ماکو

ردیفنام ادارهشهرستانتلفن
1مدیریت توسعه گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکوماکو داخلی(241) 0443100
2اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریماکو 04432429765
3اداره هواشناسیماکو 04434372450
4اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریشوط 04434277082
5اداره هواشناسی پلدشت 04434285630
ورود