داروخانه ها و مراکز درمانی

بیمارستان های شهرستان های ماکو، شوط و پلدشت

ردیفنام مرکزآدرستلفن
۱بیمارستان فجر ماکوماکو، جنب اداره برق ۰۴۴۳۴۲۴۲۶۴۶
۲بیمارستان شهدا شوطشوط، میدان سرباز، بلوار شهید عبداله پور ۰۴۴۳۴۲۷۷۴۸۵ - ۰۴۴۳۴۲۷۷۴۸۹
۳بیمارستان امام خمینی پلدشتپلدشت، انتهای بلوار کشاورز ۰۴۴۳۴۲۸۵۰۱۲

مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان ماکو و شهر بازرگان

درمانگاه ها
ردیفنام مرکزآدرستلفن
۱مرکز بهداشتی و درمانی سازمان تامین اجتماعیماکو، سایت ب، جنب اداره ثبت احوال ۰۴۴۳۴۲۴۰۱۱۵
۲درمانگاه شبانه روزی بوعلی سپاهماکو، پایین تر از میدان امام حسین ۰۴۴۳۴۲۲۲۴۳۷
۳درمانگاه تخصصی بیمارستان فجراورژانس بیمارستان قدس سابق ۰۴۴۳۴۲۲۵۲۴۱
داروخانه ها
ردیفنام مرکزآدرستلفن
۱داروخانه دکتر منصوریماکو، بلوار رسالت، پایین تر از ساری تابلو ۰۴۴۳۴۲۵۱۲۹۰
۲داروخانه دکتر بیات ماکوماکو، خیابان سعدی ۰۴۴۳۴۲۲۳۶۶۲
۳داروخانه شبانه روزی دکتر جباریماکو، همکف ساختمان پزشکان شهریار ۰۴۴۳۴۲۶۶۶۶
۴داروخانه دکتر حسن نژادماکو، جنب بیمارستان فجر ۰۴۴۳۴۲۴۸۷۰۱
۵داروخانه تمدنیماکو، ساختمان پزشکان رازی، روبروی بیمارستان فجر ۰۴۴۳۴۲۵۰۷۰۷
۶داروخانه دکتر یلداییماکو، جمعیت هلال احمر شهرستان ماکو ۰۴۴۳۴۲۲۳۱۹۲
۷داروخانه دکتر رستمیماکو، ساختمان پزشکان شمس، جنب مهمانسرای جهانگردی ۰۴۴۳۴۲۲۷۲۷۲
۸داروخانه دکتر نبی زادهبازرگان، روبروی پمپ بنزین و مطب دکتر تقی پور ۰۴۴۳۴۳۷۳۴۶۶
۹داروخانه دکتر شادروبازرگان، جنب پمپ بنزین و مطب دکتر تقی پور ۰۴۴۳۴۳۷۷۹۹۳
آزمایشگاه ها
ردیفنام مرکزآدرستلفن
۱آزمایشگاه پاستورماکو، میدان امام حسین، جنب حوزه علمیه ۰۴۴۳۴۲۲۶۱۴۶
۲آزمایشگاه شفاماکو، ساختمان پزشکان شمس، جنب مهمانسرای جهانگردی ۰۴۴۳۴۲۲۲۶۱۳۱
۳آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانشماکو، ساختمان پزشکان رازی، روبروی بیمارستان فجر ۰۴۴۳۴۲۵۰۷۱۱
۴آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر قهرمانزادهماکو، خیابان امام، رو بروی اداره ثبت اسناد ماکو ۰۴۴۳۴۲۲۷۲۲۶

مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان شوط

ردیفنام مرکزآدرستلفن
۱بیمارستان شهداشوط، بلوار شهید محمد عبدالله پور ۰۴۴۳۴۲۷۷۴۹۵ - ۰۴۴۳۴۲۷۷۴۸۷
۲آزمایشگاه شهداشوط، بلوار شهید عبدالله پور، داخل بیمارستان ۰۴۴۳۴۲۷۷۴۹۵
۳آزمایشگاه دارالشفاءشوط، خیابان ولیعصر جنوبی ۰۴۴۳۴۲۷۱۴۴۰
۴داروخانه عزیززادهشوط، خیابان ولیعصر شمالی، روبه روی بانک سپه ۰۴۴۳۴۲۷۲۳۵۱
۵داروخانه علیزادهشوط، خیابان ولیعصر شمالی، روبه روی بانک سپه ۰۴۴۳۴۲۷۱۱۹۹
۶داروخانه حسن نژادشوط، خیابان ولیعصر شمالی، جنب بانک سپه ۰۴۴۳۴۲۷۳۱۰۶
۷داروخانه دکتر محرم زادهیولاگلدی- خیابان شهید سردار سلیمانی ۰۴۴۳۴۳۵۱۲۰۰

مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان پلدشت

ردیفنام مرکزآدرستلفن
۱بیمارستان امام خمینیپلدشت، انتهای بلوار کشاورز، روبه روی ترمینال شهرستان ۰۴۴۳۴۲۸۵۰۱۵
۲داروخانه بیمارستان امام خمینیپلدشت، داخل بیمارستان امام خمینی ۰۴۴۳۴۲۸۵۰۱۵
۳داروخانه دکتر زینالیپلدشت، خیابان امام ۰۴۴۳۴۲۸۲۳۰۴
۴داروخانه درمانگاهپلدشت، خیابان سرباز ۰۴۴۳۴۲۸۲۶۲۶
۵آزمایشگاه بیمارستانپلدشت، داخل بیمارستان امام خمینی ۰۴۴۳۴۲۸۵۰۱۵
۶آزمایشگاه درمانگاهپلدشت، داخل درمانگاه ، خیابان سرباز ۰۴۴۳۴۲۸۲۶۲۶
۷خانه بهداشت۱پلدشت، خیابان امام، بلوار کشاورز ۰۴۴۳۴۲۸۲۸۸۸
۸خانه بهداشت ۲پلدشت، خیابان سرباز ۰۴۴۳۴۲۸۲۶۲۶
ورود