درگاه اقتصادی

لجستیک و حمل و نقل

مراکز و زیرساخت ها

فرودگاه بین المللی منطقه آزاد ماکو
  • مساحت عرصه این فرودگاه 600 هکتار
  • 344 هکتار مساحت سطوح پروازی و محوطه
  • 8000 متر مربع کل ترمینال اصلی
  • حجم سرمایه گذاری : 17470 میلیارد ریال
راه های مواصلاتی زمینی

 

انبارها

تیرپارک ها

پایانه های مسافری

شرکت های حمل و نقل

تعداد ناوگان

تشکل های صنفی حوزه حمل و نقل

ورود