درگاه اقتصادی

Search
Close this search box.

کشاورزی، دامپروری و شیلات

مراکز و زیرساخت ها

  • شبکه های آبیاری منطقه
  • اراضی در دسترس مناسب برای فعالیتهای کشاورزی
ورود