درگاه اقتصادی

Search
Close this search box.

لجستیک و حمل و نقل

سامانه ها

 

 

در اجرای ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز تأکیدات مقامات نظام مقدس جمهوری اسلامی مبنی بر ارسال اطلاعات انبارهای موجود در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، ازسوی دبیرخانه مناطق آزاد سامانه ای به آدرس  wms.freezones.ir  استقرار و معرفی گردیده است و مدیریت لجستیک و حمل و نقل حسب تکلیفی که برعهده داشته است ضمن استقرار کارشناسان در شهرک صنعتی اطلاع رسانی و هماهنگی با کلیه واحدهای مشمول دارای انبار اعم از واحدهای تولیدی و صنعتی، تعاونی های مصرف و روستایی، مرغداری، دامداری و … در سطح منطقه آزاد اقدام نموده است که در حال حاضر تعداد ۴۶۶ واحد انبار در سامانه ثبت نام نموده اند که از این تعداد  ۴۳۷ انبار تایید شده و تعداد ۲۹ انبار در لیست انتظار برای تایید قرار دارند.

 • سامانه کنترل و مدیریت ترافیک ناوگان باری محدوده مرزی – (در حال تکمیل…)

 

 

یکی از مشکلاتی که در چند سال گذشته در روند صادرات کالا از مرز بازرگان وجود داشته، ترافیک کامیون های خروجی از مرز و تشکیل صف های چند کیلومتری جهت خروج از کشور بود. به منظور حل این مشکل تیرپارک های کامیونی و زیرساخت های مربوطه مثل تیرپارک آناوطن و محور طلایی در مزر بازرگان با مشارکت و راهبری سازمان منطقه آزاد ماکو ایجاد شد. جهت نوبت دهی به کامیونهای مستقر در این تیرپارک ها و استقرار مناسب در صف خروجی اقدام به استقرار و ایجاد سامانه کنترل و مدیریت ترافیک ناوگان باری محدوده مرزی شد. این سامانه قابلیت پذیرش همزمان کامیون از تیرپارک­های مختلف به صورت هماهنگ و یکپارچه را داشته و نوبت دهی به صورت سیستمی و با حداقل دخالت عامل انسانی به صورت آنلاین با قابلیت پایش لحظه ای ارائه می دهد. در این سامانه خروج صحیح و جلوگیری از هر گونه تخلف (خروج بدون نوبت) مد نظر قرار گرفته و یک رکن اساسی محسوب می شود.

زیرسیستم های این سامانه عبارتند از:

 • زیر سیستم تیرپارک
 • زیر سیستم گیت کنترل
 • زیر سیستم مدیریت و هسته نوبت دهی
 • پنل مدیریت نوبت دهی
 • وب سایت سامانه نوبت دهی جهت مشاهده رانندگان

هریک از سامانه های فوق الذکر مستقل از یکدیگر در جریان می باشند.

 • سامانه اعلام بار بازرگان

 

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ منطقه آزاد ماکو  ﺑﯿﺶ از ۶ مجموعه اﻧﺒﺎرداری ﻓﻌﺎل اﻋﻢ از داﺧﻞ ﮔﻤﺮک و ﺧﺎرج از آن در ﺣﺎل ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﻧﺒﺎر ﻫﺎ روزاﻧﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد . جهت حذف دلالان از  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ بار و افزایش سهم درآﻣﺪی برای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﺻﻠﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺗﺮﯾﻠﯽ و راﻧﻨﺪﮔﺎن سامانه اعلام بار در منطقه راه اندازی شده است.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺮز بازرگان این سامانه با اهداف ذیل ﺿﻤﻦ اﺟﺮای ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻮﺑﺖ دﻫﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و اﺟﺮای ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎر ، با ارائه شفافیت در تخصیص بار گامی در جهت پیشرفت منطقه و هوشمندسازی و تسریع در ارائه خدمات حمل و نقل طرح ریزی و اجرا شده است.

 • برقراری ارتباط سیستماتیمک بین انبارهای مختلف
 • مدیریت ظرفیت انبارها و بسترسازی برای رشد اقتصادی به احاظ جذب بار بیشتر
 • ایجاد بستر ارتباط سیستماتیک بین صاحبان کالا و انبارها
 • حذف واسطه ها از بین صاحبان کالا و شرکت های حمل و نقل
 • اجرای سالن اعلام بار حضوری و در کنار آن مدیریت آنلاین و سیستمی
 • اجرای تصمیمات منطقه ای با توجه به نظر مدیران تصمیم ساز در تجارت منطقه
 • کنترل مکانیزه و هوشمند در اعلام و تخصیص بار با ایجاد صف های هوشمند
 • حذف فرآیند دلالی و تأثیر افراد در فرآیند، اعلام و تخصیص بار
 • ساماندهی بخش ناوگان بومی
 • سیستم مالی هوشمند با شفافیت لازم برای ذینفعان

 

این طرح در سه فاز اجرا می شود:

 • فاز اول: اجرای سالن اعلام بار و سیستم نوبت دهی
 • فاز دوم: ارتباط سیستمی بین انبارها و هوشمندسازی
 • فاز سوم: چشم انداز پیشرفت و توسعه
ورود